Natura 2000 teritoriju tīkls Latvijā – mūsu kopējā bagātība 

21.maijā aprit 29.gadskārta, kopš Eiropā izveidots Natura 2000 tīkls, pieņemot Biotopu direktīvu, kas kopā ar Putnu direktīvu ir Eiropas dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi. Tas izveidots ar mērķi aizsargāt un pārvaldīt apdraudētās sugas un biotopus to dabīgajā areālā Eiropā, neatkarīgi no valsts robežām. Vienotajā Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļaujas katra dalībvalsts ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu.  

Izveidota vietne sabiedrisko novērojumu iegūšanai par invazīvo sugu izplatību Latvijā

Lai dotu iespēju ērtāk ziņot par novērotajām svešzemju sugām un iegūtu plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde projektā “LIFE-IP LatViaNature” tiešsaistē ir izveidojusi Invazīvo sugu pārvaldnieku, kas palīdzēs veicināt sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību.

Izveidota īsfilma par LIFE IP LatViaNature projekta mērķiem un uzdevumiem

Dabas aizsardzības pārvalde ir izveidojusi īsfilmu par Integrētā projekta LIFE-IP LatViaNature mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Īsfilma tika sagatavota izrādīšanai Eiropas Komisijas un LIFE organizētās virtuālās sanāksmes “Nordic-Baltic LIFE Nature Platform Meeting 2021” ietvaros.

Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā

2021.gada 25.martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.

Projekta LIFE IP LatViaNature ietvaros Latvijas Dabas fonds izstrādās pļavas produktu zīmolu

Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Dabas Fondu (LDF), lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas, un Latvijas Dabas fonda uzdevums būs izveidot zīmolu produktiem, kuri nāk no dabiskajām pļavām. 

Pārvalde uzsāk sadarbību ar Pasaules Dabas Fondu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā daudzgadu projektā LIFE-IP LatViaNature

Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Pasaules Dabas Fondu par partnerību, lai īstenotu LIFE Integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas. Pasaules Dabas Fonds projekta ietvaros veicinās mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, demonstrējot praktiskus piemērus privātās zemēs. 

LIFE IP LatViaNature partneru sadarbība sekmēs Latvijai nozīmīgu dabas aizsardzības jautājumu risināšanu

Partneru sanāksme

2021.gada 10.februārī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) sadarbības partneru pirmā tikšanās, kuras laikā vadības grupas pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām apsprieda plānotās projekta darbības, vienojās par sadarbības principiem un pauda gatavību kopīgi rast jaunas pieejas un metodes, lai pilnveidotu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sistēmu. LIFE-IP LatViaNature ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā. Sanāksmi tiešsaistē organizēja vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde.