Jā, liels īpatsvars projekta aktivitāšu vērstas tieši uz mežu un zālājiem (ne vispār lauksaimniecībā izmantojamām zemēm). Atbilstoši jaunākajiem pieejamiem datiem, meži un dabiskie zālāji ir apdraudētākās biotopu grupas. Turklāt to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana tiešā veidā saistīta ar visas sabiedrības iesaisti un izpratni. Liels meža un zālāju īpatsvars pieder privāto zemju īpašniekiem, tāpēc caur projekta aktivitātēm veidosim jaunus atbalsta modeļus (kompensācijas, mērķorientētiem maksājumi), kā arī plānojam apmācību sēriju LLKC konsultantiem, tādējādi paaugstinot viņu kompetenci bioloģiskās saglabāšanas jautājumos. Tāpat būs arī apsaimniekošanas demonstrācijas semināri, kuros varēs piedalīties gan zemju īpašnieki, gan lauku konsultanti.