Zālāju pilotprogramma

Print Friendly, PDF & Email

ZIEDU PĻAVAS

Zālāju atbalsta pilotprogramma bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai

“Ziedu pļavas” ir zālāju atbalsta pilotprogramma (turpmāk –  “Ziedu pļavas”) bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Tā izveidota zālāju īpašniekiem, kuriem pieder ilggadīgi zālāji ar dabiskošanās pazīmēm, bet kas līdz šim nav atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem (nav tiesīgi saņemt BDUZ atbalstu). Programmas “Ziedu pļavas” ietvaros paredzēts veicināt bioloģisko daudzveidību šajos zālājos, tiecoties panākt, ka tie pakāpeniski sasniedz ES nozīmes zālāju biotopu kvalitāti. Tā rezultātā zālāja īpašnieks nākotnē varētu saņemt pastāvīgu atbalstu zālāja dabas vērtību saglabāšanai (BDUZ atbalstu).

“Ziedu pļavas” ir orientēta uz rezultātu – tā paredz, ka īpašnieks finansiālu atbalstu saņem par sasniegto rezultātu zālāja dabas daudzveidības veicināšanā. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no zālāja struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu skaita un daudzuma.

Tuvākie notikumi

 1. Aktuāli: līdz 2022. gada 30. jūnijam notiek Programmas potenciālo dalībnieku sākotnējā apzināšana. Lai pieteiktu savu zālāju, lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu.
 2. Eksperti 2022.gada vasarā pārbaudīs pieteiktos zālājus (nepieciešamības gadījumā tos apsekos dabā), lai novērtētu to atbilstību Programmai. Pieteikumu iesniedzēji tiks informēti par plānoto zālāja apsekojumu un tā rezultātiem.
 3. Šobrīd Programmas atbalsta likmes tiek aprēķinātas, par to saņemšanas nosacījumiem informēsim 2022.gada septembrī. Pēc tam Programmai atbilstošie pretendenti varēs pieņemt galīgo lēmumu par pieteikšanos dalībai Programmā.
 4. Pieteikšanās dalībai Programmā tiks izsludināta 2022.gada septembrī.
 5. Līgumu slēgšana ar zālāju īpašniekiem plānota 2022. gada nogalē.
 6. Programmas darbība tiks īstenota no 2023. līdz 2026. gadam (4 gadus).
Ziedu pļavas, zālāju pilotprogramma
Ziedošās pļavas, zālāja dabiskošanās pazīmes

Kas varēs pieteikties Programmai?

 • Pieteikties varēs privātpersonas (fiziskas personas, zemnieku saimniecības, SIA, NVO u.c.)
 • Pieteikties varēs zālāju īpašnieki vai apsaimniekotāji (noslēgts nomas līgums vismaz līdz 2026. gada beigām)

Kādi būs zālāja saimnieka ieguvumi no dalības Programmā?

 • Zālāja saimniekam tā būs iespēja pakāpeniski uzlabot sava zālāja bioloģisko daudzveidību, pielietojot savas zināšanas un pieredzi.
 • Finansiāls atbalsts par sava zālāja daudzveidības uzlabošanas rezultātu.
 • Sasniedzot ES nozīmes zālāja biotopu kvalitāti, zālāja saimnieks nākotnē varētu saņemt pastāvīgu atbalstu sava zālāja dabas vērtību saglabāšanai (BDUZ atbalsts)
 • Apmācības par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu zālājos un zālāju biotopu eksperta konsultācijas, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošākos zālāja apsaimniekošanas pasākumus.

Kāda būs atbalsttiesīgā platība?

 • Ilggadīgs zālājs, kas nav atzīts par bioloģiski vērtīgu zālāju (nav tiesīgs saņemt BDUZ atbalstu)*.
 • Zālāji ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām*.
 • Minimālā atbalstāmā platība – 0,1 ha (katrs lauks piesakāms atsevišķi).
 • Maksimālā atbalstāmā platība vienam pieteicējam – 20 ha.
 • Varēs pieteikt gan pļavas, gan ganības.
 • Zālāji gan lauku blokos, gan ārpus tiem (nav būtiski aizaudzis ar kokiem vai krūmiem).

* Obligāts priekšnoteikums dalībai Programmā.

Kā notiks dalībnieku atlase?

 • Pieteikšanās dalībai Programmā notiks 2022.gada septembrī, kad būs zināmas atbalsta likmes. Pieteikšanās iespēja tiks publiski izziņota. Personas, kas aizpildījušas sākotnējo pieteikumu par to tiks informētas.
 • Lai identificētu ilggadīgos zālājus, kas atbilst Programmas mērķim, zemes īpašniekiem jau līdz 2022.gada 30.junijam iespējams pieteikt savu zālāju sākotnējai pārbaudei, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu.   
 • 2022.gada septembra pieteikumi dalībai Programmā tiks izvērtēti, balstoties uz publiski pieejamiem vērtēšanas kritērijiem. Tie tiks publicēti kopā ar uzsaukumu dalībai Programmā.
 • Programmā paredzēts uzņemt ilggadīgos zālājus vismaz 675 ha platībā.

Kāds atbalsts būs pieejams?

 • Zemes īpašnieks varēs saņemt finansiālu un konsultatīvu atbalstu par zālāja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu. Atbalsta likmes būs zināmas 2022.gada septembrī, izsludinot pieteikšanos Programmai.
 • Atbalsta likmes būs sasaistītas ar sasniegto rezultātu (jo lielāks pienesums dabas daudzveidībai, jo lielāks atbalsts).
 • Dalība Programmā neierobežos zemes īpašnieka tiesības saņemt platību maksājumus Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros (LAD maksājumi). Programmas dalībnieki vienlaikus nedrīkst saņemt BDUZ atbalstu.

Kādi būs zemes īpašnieka pienākumi?

 • Uzlabot zālāja bioloģisko daudzveidību, pielietojot savas zināšanas un pieredzi.
 • Paredzamās darbības zālāja apsaimniekošanai: pļaušana un ganīšana dažādā intensitātē, krūmu novākšana, ekspansīvo un invazīvo sugu ierobežošana, kā arī citi apsaimniekošanas pasākumi zālāja struktūras un sugu sastāva uzlabošanai.
 • Zemes īpašniekiem būs pieejams zālāju biotopu eksperta konsultācijas, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošākos zālāja apsaimniekošanas pasākumus.
 • Iesaistīties sasniegto rezultātu novērtēšanā (aptuveni viena diena gadā), kā arī dalīties ar savu Programmas ietvaros gūto pieredzi.
 • Piedalīties mācībās par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu zālājos (aptuveni viena diena gadā).

Aicinām sazināties, ja rodas kādi papildu jautājumi par iespējamo dalību Programmā!

Kontaktinformācija:

Maija Medne
Zālāju biotopu eksperte
maija.medne@daba.gov.lv
Tel: 26741537

Ģirts Baranovskis
Programmas administratīvie jautājumi
girts.baranovskis@daba.gov.lv
Tel: 20233934

Meklēšana

Skip to content