Natura 2000

Print Friendly, PDF & Email

Natura 2000 ir vienots Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls, aptver vairāk nekā 18% ES sauszemes un vairāk nekā 8% ES jūras teritorijas un ir lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē. Tas sniedz patvērumu Eiropas vērtīgajām un apdraudētajām sugām un dzīvotnēm.   

Visas tīklā iekļautās teritorijasaplūkojamasNatura 2000  interaktīvajā kartē (angļu val.). 

Natura 2000 tīkls tika izveidots, lai ieviestu ES Putnudirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) un Biotopudirektīvu (Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību).  

Direktīvu mērķis ir saglabāt ES nozīmes sugas un biotopus, nodrošinot tiem labvēlīgu aizsardzības statusu. Latvijas pienākums ir panākt, ka ES nozīmes biotopu dabiskais izplatības areāls un platība, kurā biotops sastopams, būtu stabila vai paplašinātos, ka biotopa funkcijas un struktūra, kas nepieciešama biotopa ilgtermiņa eksistencei, pastāv, un paredzams, ka pastāvēs tuvākajā nākotnē. Attiecībā uz sugām – lai sugas dabiskais izplatības areāls nesamazinātos un sugas populācija būtu dzīvotspējīga. 

Natura 2000 teritoriju tīkla izveide ir tikai viens no sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanas līdzekļiem, jo direktīvas paredz sugu un biotopu aizsardzību arī ārpus Natura 2000 teritorijām. Bieži, kāda biotopa aizsardzība ir iespējama tikai tad, kad biotops tiek apsaimniekots – piemēram, noganot vai pļaujot zālājus. Šādā veidā dabas aizsardzība pastāv līdzsvarā ar saimniecisko attīstību. 

Fakti 

  • Šobrīd Latvijā ir izveidotas 333 Natura 2000 teritorijas (326 zemes, 7 jūras). 
  • Tās kopumā aizņem ap 12% no Latvijas teritorijas*44% pieder valstij, 13% pašvaldībām, 43% privāto zemju īpašniekiem  
  • Latvijā Natura 2000 sauszemes teritorijas aizņem vienu no mazākajām platībām Eiropā, rēķinot procentuāli no valsts teritorijas platības. 
  • Natura 2000 teritorijās Latvijā tiek aizsargātas 20 augu, 34 bezmugurkaulnieku, 29 zīdītāju, 3 rāpuļu, 11 abinieku, 13 zivju, 93 putnu sugas un 59 biotopu veidi.  

 

Lielākā daļa no direktīvās iekļautajām sugām un biotopiem kā īpaši aizsargājami Latvijā bija noteikti jau pirms iestāšanās ES. 

Vairāk par Natura 2000 teritorijām Latvijā lasiet ŠEIT (https://www.daba.gov.lv/lv/natura-2000 ) 

*Latvijā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) aizņem 18% no teritorijaskurās iekļaujas Natura 2000 tīkla teritorijas 

 

Meklēšana

Skip to content