Aktivitātes


DAP
A.1: ES nozīmes biotopu datu analīze un aizsardzības mērķu noteikšana Īstenošanā
DAP
A.2: ES nozīmes sugu aizsardzības mērķu noteikšana Īstenošanā
DAP
A.3: Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izvērtējums Īstenošanā
VARAM
A.4: Dabas aizsardzības plānu izstrādes tiesiskā regulējuma analīze Izpildīts

Rezultāti:

2021. gada 30. septembris Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu izstrāde, apstiprināšanas kārtība un paredzēto pasākumu ieviešana: iesaistīto pušu aptaujas rezultāti

Pielikumi:
Summary of the survey report in English Iesaistīto pušu aptaujas rezultāti
2022. gada 30. marts Izpildīts

Sagatavotas dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūras

Pielikumi:
Dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmas analīze un tajā nepieciešamās izmaiņas Summary of the final report (ENG)
2021. gada 30. septembris Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze
A.6: Ieinteresēto pušu un sabiedrības viedokļa aptaujas par dabas aizsardzības jomā aktuāliem jautājumiem Īstenošanā
ViA
A.6.1: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par invazīvajām sugām Izpildīts

Rezultāti:

2022. gada 31. oktobris Izpildīts

Īstenota sabiedrības aptauja par invazīvajām sugām

Pielikumi:
Ziņojums par invazīvo augu sugu aptaujas rezultātiem Summary of the report on survey results
DAP
A.6.2: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par kompensāciju mehānismiem Izpildīts

Rezultāti:

2022. gada 23. novembris Izpildīts

Īstenota zemes īpašnieku aptauja par kompensāciju mehānismiem saistībā ar dabas daudzveidības saglabāšanas pasākumiem privātajās zemēs

Pielikumi:
Ziņojums par zālāju īpašnieku aptaujas rezultātiem Survey to grassland owners, summary of the report Ziņojums par privāto mežu īpašnieku aptaujas rezultātiem Survey of private forest owners, summary of the results
llu
A.6.4: Aptauja par sabiedrības attieksmi pret bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem integrēšanai dabas aizsardzības pasākumu plānošanā
DAP
A.7: Sagatavošanās pilotteritoriju apsaimniekošanai (vietu izvēle, lauka darbu plānošana, vienošanās, atļaujas) Īstenošanā
LU
A.8: Zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metožu izstrāde un testēšana Īstenošanā

Rezultāti:

2023. gada 06. decembris Izpildīts

Meža biotopu apsaimniekošanas vienkāršotā monitoringa metodika

Pielikumi:
Meža biotopu apsaimniekošanas vienkāršotā monitoringa metodika
2023. gada 06. septembris Izpildīts

Zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa vadlīnijas: pamatmonitorings

Pielikumi:
Zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa vadlīnijas: pamatmonitorings
2023. gada 18. decembris Izpildīts

Zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa vadlīnijas: pamatmonitorings un detalizēts monitorings

Pielikumi:
Zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa vadlīnijas: pamatmonitorings un detalizēts monitorings
DAP
C.1: Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības plānu izstrāde un aktualizēšana
VARAM
C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide Īstenošanā

Rezultāti:

2022. gada 31. oktobris Izpildīts

Izstrādāts priekšlikums efektīvai, mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai

Pielikumi:
Summary of the report in English Dabas aizsardzības plānu JAUNAIS IETVARS un nepieciešamie uzlabojumi dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”
2023. gada 03. oktobris Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu ieviešanai potenciāli pieejamais finansējums

Pielikumi:
Dabas aizsardzības plānu ieviešanai potenciāli pieejamais finansējums Summary of the report in English
VARAM
C.3: Natura 2000 tīkla pilnveide Īstenošanā
C.4: Motivējošu mehānismu izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs Īstenošanā
VARAM
C.4.1: Efektīva nacionāla līmeņa kompensāciju modeļa izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas efektivitātes uzlabošanai Īstenošanā
DAP
C.4.2: Brīvprātīgu mehānismu izstrāde un izmēģināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs Īstenošanā

Rezultāti:

2022. gada 30. septembris Izpildīts

Uzsākta pilotprogramma "Ziedu pļavas" bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai

Pielikumi:
Pieteikums programmai "Ziedu pļavas" Nolikums un pielikumi 1-5 Augu sugu katalogs
2022. gada 11. oktobris Izpildīts

Uzsākta pilotprogramma "Dzīvais mežs" dabas daudzveidības saglabāšanai mežos

Pielikumi:
Pielikums 3, Pieteikuma veidlapa Nolikums un pielikumi pilotprogrammai "Dzīvais mežs"
LDF
C.4.3: Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrāde ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai Īstenošanā
C.5: Invazīvo sugu pārvaldības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana Īstenošanā
DAP
C.5.1: Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas pielāgošana invazīvo sugu datu ieguvei Izpildīts

Rezultāti:

2022. gada 31. marts Izpildīts

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas metodikas pielāgotas datu ieguvei par invazīvajām sugām

Pielikumi:
Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu pielāgošana ar mērķi konstatēt invazīvās sugas Summary in ENG
DAP
C.5.3: Invazīvo sugu agrās brīdināšanas un ātras reaģēšanas sistēmu izstrāde Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 15. jūnijs Izpildīts

Baltijas valstu kompetento iestāžu sanāksme invazīvo sugu agrīnās atklāšanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Sanāksmes protokols un kopsavilkums Meeting minutes and summary_ENG Pielikumi/Annexes
2021. gada 06. maijs Izpildīts

Izveidota tīmekļvietne INVAZĪVO SUGU PĀRVALDNIEKS invazīvo sugu iepazīšanai un ziņojumu sniegšanai

Pielikumi:
Instrukcija ziņojumu sniegšanai tīmekļvietnē Invazīvo sugu pārvaldnieks Instrukcija ziņojumu sniegšanai Invazīvo sugu pārvaldniekā, izmantojot mobilo lietotni Par Invazīvo sugu pārvaldnieku
2022. gada 09. februāris Izpildīts

Priekšlikums invazīvo sugu agrīnas atklāšanas un ātras izskaušanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Priekšlikums invazīvo sugu agrīnas atklāšanas un ātras izskaušanas sistēmas izstrādei Summary
DAP
C.5.4: Vadlīniju izstrāde invazīvo sugu pārvaldības plāniem Īstenošanā

Rezultāti:

2023. gada 26. jūnijs Izpildīts

Invazīvo augu un dzīvnieku sugu pārvaldības pasākumu plānu izstrādes vadlīnijas

Pielikumi:
Invazīvo augu un dzīvnieku sugu pārvaldības pasākumu plānu izstrādes vadlīnijas
C.6: Jaunu pieeju un metožu pārbaude invazīvo sugu ierobežošanā un izskaušanā Īstenošanā
LLKC
C.6.1: Mazo grantu programma zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem Īstenošanā

Rezultāti:

2022. gada 18. jūnijs Izpildīts

Noslēgti līgumi par mazajiem grantiem invazīvo sugu izskaušanas metožu testēšanā (1. posms)

Pielikumi:
Mazo grantu konkursa noslēgtie līgumi, 1.posms
2023. gada 24. februāris Izpildīts

Melnraksta ziņojums par 1. projektu konkursa norises gaitu un īstenošanas rezultātiem

Pielikumi:
MELNRAKSTA ZIŅOJUMS Par 1. projektu konkursa norises gaitu un īstenošanas rezultātiem
DAP
C.6.2: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu pārbaude pilotteritorijās Īstenošanā
LVM
C.7: Meža biotopu atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana Īstenošanā
DAP
C.9: Mūsdienīga, centralizēta dabas datu portāla izveide Īstenošanā
DAP
C.10: Attālās izpētes integrēšana dabas datu pārvaldības sistēmā datu analīzes un kontroles efektivitātes uzlabošanai pilotteritorijās Īstenošanā
D.1: Monitorings projekta efektivitātes novērtēšanai Prioritāro rīcību programmas ieviešanā Īstenošanā
DAP
D.1.1: LIFE projekta efektivitātes rādītāju monitorings Īstenošanā
LU
D.1.2: Meža un zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitorings Īstenošanā
DAP
D.1.3: Atbalstošo un motivējošo mehānismu efektivitātes monitorings Īstenošanā
DAP
D.1.4: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu efektivitātes monitorings Īstenošanā
LVM
D.1.5: Attālās izpētes pielietojuma attīstība meža biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringā Īstenošanā
ViA
D.2: Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 30. jūnijs

Izstrādāta projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa metodika

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa metodika
2022. gada 30. novembris Izpildīts

Sagatavots 1. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums

Pielikumi:
Sociāli ekonomiskās ietekmes sākotnējais ziņojums Summary of the preliminary report in English
DAP
E.1: Projekta publicitāte, informācijas un rezultātu izplatīšana Īstenošanā
E.2: Pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem Īstenošanā
DAP
E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 30. decembris Izpildīts

Tīklošanās pasākumu plāns

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature tīklošanās pasākumu plāns LIFE-IP LatViaNature Networking Plan (summary in English)
DAP
E.2.2: Projekta rezultātu publiskošana un pieredzes apmaiņa Īstenošanā

Rezultāti:

2028. gada 30. novembris

Projekta noslēguma konference

2022. gada 13. maijs

"11th International Dormouse Conference" 2022.gada 9-13.maijs, Svilengrada, Bulgārija

Pielikumi:
"Changes in the status of dormice species in Latvia over the last three decades", Valdis Pilāts
2022. gada 25. maijs

5. Natura 2000 monitoringa darbnīca un Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa tīkla pasākums, 2022.g.23.-25.maijs Zagreba, Horvātija

Pielikumi:
Planned activities in remote sensing for the monitoring of biodiversity in Latvia, Jānis Kotāns
E.3: Ieinteresēto pušu (organizāciju, ekspertu, privāto zemes īpašnieku u.c.) kapacitātes palielināšana Īstenošanā
PDF
E.3.1: Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 01. aprīlis Izpildīts

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji

Pielikumi:
Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji
2028. gada 31. janvāris

Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās

2022. gada 15. jūlijs Izpildīts

Izvēlētas piecas meža apsaimniekošanas demonstrāciju saimniecības

Pielikumi:
Noslēgti sadarbības līgumi par meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidi
DAP
E.3.2: Meža biotopu un invazīvo sugu apsaimniekošanas metožu demonstrēšana Īstenošanā
DAP
E.3.3: Dabas aizsardzības jomas profesionāļu un ieinteresēto personu apmācība par projekta tēmām Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 30. aprīlis Izpildīts

Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam

Pielikumi:
Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam
LLKC
E.3.4: Lauku konsultantu apmācība Īstenošanā
DAP
E.3.5:. Zināšanu pārnese un ilgtermiņa sadarbības veidošana starp zinātniskajām un valsts institūcijām Īstenošanā
E.4: Sabiedrības izpratnes palielināšana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās tēmām Īstenošanā
DAP
E.4.1: Brīvprātīgas iesaistes palielināšana biotopu un sugu apsaimniekošanā Īstenošanā

Rezultāti:

2021. gada 31. decembris Izpildīts

Vadlīnijas un kritēriji publiskajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, izmantojot zīmolu “Daru labu dabai”

Pielikumi:
Guidelines and quality criteria (summary in English) Vadlīnijas un kvalitātes kritēriji publisku biotopu apsaimniekošanas pasākumu organizēšanai iniciatīvas “Daru labu dabai!” ietvaros
DAP
E.4.2: Izglītojošu materiālu izstrāde Īstenošanā
DAP
E.4.3: Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta tēmām Īstenošanā
F.1: Projekta vadība Īstenošanā
DAP
F.1.1: Vispārējā projekta vadība Īstenošanā
VARAM
F.1.2: Prioritāro rīcību programmas 2028+ sagatavošana
DAP
F.1.3: Vadlīniju izstrāde videi draudzīga iepirkuma principu piemērošanai Izpildīts

Rezultāti:

2021. gada 30. jūnijs Izpildīts

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīnijas LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Pielikumi:
Zaļā iepirkuma principi projektam LIFE-IP LatViaNature
DAP
F.1.4: Projekta audits Īstenošanā
F.2: Papildinošu rīcību un finansējuma koordinēšana Īstenošanā
VARAM
F.2.1: Vispārējā papildinošā finansējuma koordinēšana dabas aizsardzības jomā Īstenošanā
DAP
F.2.2: Papildinošā finansējuma koordinēšana “zaļo” risinājumu izmantošanai klimata pārmaiņu mazināšanā Īstenošanā
DAP
F.3: LIFE pēcprojekta plāna izstrāde

Meklēšana

Skip to content