Aktivitātes


DAP
A.1: ES nozīmes biotopu datu analīze un aizsardzības mērķu noteikšana
Īstenošanā
DAP
A.2: ES nozīmes sugu aizsardzības mērķu noteikšana
Īstenošanā
DAP
A.3: Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izvērtējums
Īstenošanā
VARAM
A.4: Dabas aizsardzības plānu izstrādes tiesiskā regulējuma analīze
Īstenošanā

Rezultāti:

30. septembris, 2021 Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu izstrāde, apstiprināšanas kārtība un paredzēto pasākumu ieviešana: iesaistīto pušu aptaujas rezultāti

Pielikumi:
Summary of the survey report in English Iesaistīto pušu aptaujas rezultāti
VARAM
A.5: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pieejamo finanšu un ekonomisko instrumentu analīze
Īstenošanā
A.6: Ieinteresēto pušu un sabiedrības viedokļa aptaujas par dabas aizsardzības jomā aktuāliem jautājumiem
Īstenošanā
ViA
A.6.1: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par invazīvajām sugām
Īstenošanā
DAP
A.6.2: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par kompensāciju mehānismiem
Īstenošanā
ViA
A.6.3: Aptaujas sabiedrības informētības novērtēšanai par projektā ietvertajiem dabas aizsardzības jautājumiem
Īstenošanā
LLU
A.6.4: Aptauja par sabiedrības attieksmi pret bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem integrēšanai dabas aizsardzības pasākumu plānošanā
DAP
A.7: Sagatavošanās pilotteritoriju apsaimniekošanai (vietu izvēle, lauka darbu plānošana, vienošanās, atļaujas)
Īstenošanā
LU
A.8: Zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metožu izstrāde un testēšana
Īstenošanā
DAP
C.1: Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības plānu izstrāde un aktualizēšana
VARAM
C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide
Īstenošanā
VARAM
C.3: Natura 2000 tīkla pilnveide
Īstenošanā
C.4: Motivējošu mehānismu izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs
Īstenošanā
VARAM
C.4.1: Efektīva nacionāla līmeņa kompensāciju modeļa izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas efektivitātes uzlabošanai
DAP
C.4.2: Brīvprātīgu mehānismu izstrāde un izmēģināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs
Īstenošanā
LDF
C.4.3: Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrāde ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai
C.5: Invazīvo sugu pārvaldības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana
Īstenošanā
DAP
C.5.1: Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas pielāgošana invazīvo sugu datu ieguvei
Īstenošanā
DAP
C.5.3: Invazīvo sugu agrās brīdināšanas un ātras reaģēšanas sistēmu izstrāde
Īstenošanā

Rezultāti:

15. jūnijs, 2021 Izpildīts

Baltijas valstu kompetento iestāžu sanāksme invazīvo sugu agrīnās atklāšanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Sanāksmes protokols un kopsavilkums Meeting minutes and summary_ENG Pielikumi/Annexes
DAP
C.5.4: Vadlīniju izstrāde invazīvo sugu pārvaldības plāniem
C.6: Jaunu pieeju un metožu pārbaude invazīvo sugu ierobežošanā un izskaušanā
Īstenošanā
DAP
C.6.2: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu pārbaude pilotteritorijās
LVM
C.7: Meža biotopu atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana
LU
C.8: Modeļteritoriju izveide bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanai botāniskajā dārzā
Īstenošanā
DAP
C.9: Mūsdienīga, centralizēta dabas datu portāla izveide
Īstenošanā
DAP
C.10: Attālās izpētes integrēšana dabas datu pārvaldības sistēmā datu analīzes un kontroles efektivitātes uzlabošanai pilotteritorijās
D.1: Monitorings projekta efektivitātes novērtēšanai Prioritāro rīcību programmas ieviešanā
Īstenošanā
DAP
D.1.1: LIFE projekta efektivitātes rādītāju monitorings
Īstenošanā
LU
D.1.2: Meža un zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitorings
DAP
D.1.3: Atbalstošo un motivējošo mehānismu efektivitātes monitorings
DAP
D.1.4: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu efektivitātes monitorings
LVM
D.1.5: Attālās izpētes pielietojuma attīstība meža biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringā
ViA
D.2: Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings
Īstenošanā

Rezultāti:

30. jūnijs, 2021

Izstrādāta projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa metodika

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa metodika
DAP
E.1: Projekta publicitāte, informācijas un rezultātu izplatīšana
Īstenošanā
E.2: Pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem
Īstenošanā
DAP
E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām
Īstenošanā

Rezultāti:

30. septembris, 2021 Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze
30. decembris, 2021 Izpildīts

Tīklošanās pasākumu plāns

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature tīklošanās pasākumu plāns LIFE-IP LatViaNature Networking Plan (summary in English)
DAP
E.2.2: Projekta rezultātu publiskošana un pieredzes apmaiņa
Īstenošanā

Rezultāti:

30. novembris, 2028

Projekta noslēguma konference

E.3: Ieinteresēto pušu (organizāciju, ekspertu, privāto zemes īpašnieku u.c.) kapacitātes palielināšana
Īstenošanā
PDF
E.3.1: Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs
Īstenošanā

Rezultāti:

01. aprīlis, 2021 Izpildīts

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji

Pielikumi:
Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji
31. janvāris, 2028

Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās

DAP
E.3.2: Meža biotopu un invazīvo sugu apsaimniekošanas metožu demonstrēšana
DAP
E.3.3: Dabas aizsardzības jomas profesionāļu un ieinteresēto personu apmācība par projekta tēmām
Īstenošanā

Rezultāti:

30. aprīlis, 2021 Izpildīts

Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam

Pielikumi:
Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam
LLKC
E.3.4: Lauku konsultantu apmācība
Īstenošanā
DAP
E.3.5:. Zināšanu pārnese un ilgtermiņa sadarbības veidošana starp zinātniskajām un valsts institūcijām
Īstenošanā
E.4: Sabiedrības izpratnes palielināšana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās tēmām
Īstenošanā
DAP
E.4.1: Brīvprātīgas iesaistes palielināšana biotopu un sugu apsaimniekošanā
Īstenošanā

Rezultāti:

31. decembris, 2021 Izpildīts

Vadlīnijas un kritēriji publiskajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, izmantojot zīmolu “Daru labu dabai”

Pielikumi:
Guidelines and quality criteria (summary in English) Vadlīnijas un kvalitātes kritēriji publisku biotopu apsaimniekošanas pasākumu organizēšanai iniciatīvas “Daru labu dabai!” ietvaros
DAP
E.4.2: Izglītojošu materiālu izstrāde
Īstenošanā
DAP
E.4.3: Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta tēmām
F.1: Projekta vadība
Īstenošanā
DAP
F.1.1: Vispārējā projekta vadība
Īstenošanā
VARAM
F.1.2: Prioritāro rīcību programmas 2028+ sagatavošana
DAP
F.1.3: Vadlīniju izstrāde videi draudzīga iepirkuma principu piemērošanai
Izpildīts

Rezultāti:

30. jūnijs, 2021 Izpildīts

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīnijas LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Pielikumi:
Zaļā iepirkuma principi projektam LIFE-IP LatViaNature
DAP
F.1.4: Projekta audits
F.2: Papildinošu rīcību un finansējuma koordinēšana
Īstenošanā
VARAM
F.2.1: Vispārējā papildinošā finansējuma koordinēšana dabas aizsardzības jomā
Īstenošanā
DAP
F.2.2: Papildinošā finansējuma koordinēšana “zaļo” risinājumu izmantošanai klimata pārmaiņu mazināšanā
Īstenošanā
DAP
F.3: LIFE pēcprojekta plāna izstrāde

Meklēšana

Skip to content