Aktivitātes


01. jūlijs, 2021 - 31. decembris, 2023
DAP
A.1: ES nozīmes biotopu datu analīze un aizsardzības mērķu noteikšana
01. aprīlis, 2021 - 30. jūnijs, 2024
DAP
A.2: ES nozīmes sugu aizsardzības mērķu noteikšana
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2024
DAP
A.3: Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izvērtējums
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
VARAM
A.4: Dabas aizsardzības plānu izstrādes tiesiskā regulējuma analīze

Plānotie rezultāti:

30. septembris, 2021 Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu izstrāde, apstiprināšanas kārtība un paredzēto pasākumu ieviešana: iesaistīto pušu aptaujas rezultāti

Pielikumi:
Summary of the survey report in English Iesaistīto pušu aptaujas rezultāti
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
VARAM
A.5: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pieejamo finanšu un ekonomisko instrumentu analīze
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2025
A.6: Ieinteresēto pušu un sabiedrības viedokļa aptaujas par dabas aizsardzības jomā aktuāliem jautājumiem
01. janvāris, 2021 - 30. janvāris, 2022
PDF
A.6.1: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par invazīvajām sugām
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
PDF
A.6.2: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par kompensāciju mehānismiem
01. novembris, 2020 - 31. decembris, 2022
PDF
A.6.3: Aptaujas sabiedrības informētības novērtēšanai par projektā ietvertajiem dabas aizsardzības jautājumiem
01. jūlijs, 2024 - 31. decembris, 2025
PDF
A.6.4: Aptauja par sabiedrības attieksmi pret bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem integrēšanai dabas aizsardzības pasākumu plānošanā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2023
DAP
A.7: Sagatavošanās pilotteritoriju apsaimniekošanai (vietu izvēle, lauka darbu plānošana, vienošanās, atļaujas)
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2023
LU
A.8: Zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metožu izstrāde un testēšana
01. janvāris, 2024 - 31. decembris, 2025
DAP
C.1: Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības plānu izstrāde un aktualizēšana
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2025
VARAM
C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide
07. jūlijs, 2023 - 31. decembris, 2028
VARAM
C.3: Natura 2000 tīkla pilnveide
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2024
C.4: Motivējošu mehānismu izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
PDF
C.4.1: Efektīva nacionāla līmeņa kompensāciju modeļa izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas efektivitātes uzlabošanai
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2028
PDF
C.4.2: Brīvprātīgu mehānismu izstrāde un izmēģināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2024
PDF
C.4.3: Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrāde ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2024
C.5: Invazīvo sugu pārvaldības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
PDF
C.5.1: Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas pielāgošana invazīvo sugu datu ieguvei
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
PDF
C.5.3: Invazīvo sugu agrās brīdināšanas un ātras reaģēšanas sistēmu izstrāde

Plānotie rezultāti:

15. jūnijs, 2021 Izpildīts

Baltijas valstu kompetento iestāžu sanāksme invazīvo sugu agrīnās atklāšanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Sanāksmes protokols un kopsavilkums Meeting minutes and summary_ENG Pielikumi/Annexes
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2024
PDF
C.5.4: Vadlīniju izstrāde invazīvo sugu pārvaldības plāniem
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2027
C.6: Jaunu pieeju un metožu pārbaude invazīvo sugu ierobežošanā un izskaušanā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2024
PDF
C.6.1: Mazo grantu programma zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2027
PDF
C.6.2: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu pārbaude pilotteritorijās
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2025
LVM
C.7: Meža biotopu atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2027
LU
C.8: Modeļteritoriju izveide bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanai botāniskajā dārzā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
DAP
C.9: Mūsdienīga, centralizēta dabas datu portāla izveide
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2024
DAP
C.10: Attālās izpētes integrēšana dabas datu pārvaldības sistēmā datu analīzes un kontroles efektivitātes uzlabošanai pilotteritorijās
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2027
D.1: Monitorings projekta efektivitātes novērtēšanai Prioritāro rīcību programmas ieviešanā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
D.1.1: LIFE projekta efektivitātes rādītāju monitorings
01. aprīlis, 2022 - 31. decembris, 2027
PDF
D.1.2: Meža un zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitorings
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2027
PDF
D.1.3: Atbalstošo un motivējošo mehānismu efektivitātes monitorings
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2027
PDF
D.1.4: Invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas metožu efektivitātes monitorings
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2027
PDF
D.1.5: Attālās izpētes pielietojuma attīstība meža biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
ViA
D.2: Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings

Plānotie rezultāti:

30. jūnijs, 2021

Izstrādāta projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa metodika

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa metodika
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
DAP
E.1: Projekta publicitāte, informācijas un rezultātu izplatīšana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
E.2: Pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām

Plānotie rezultāti:

30. septembris, 2021 Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
PDF
E.2.2: Projekta rezultātu publiskošana un pieredzes apmaiņa

Plānotie rezultāti:

30. novembris, 2028

Projekta noslēguma konference

01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
E.3: Ieinteresēto pušu (organizāciju, ekspertu, privāto zemes īpašnieku u.c.) kapacitātes palielināšana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
E.3.1: Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs

Plānotie rezultāti:

01. aprīlis, 2021 Izpildīts

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji

Pielikumi:
Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji
31. janvāris, 2028

Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās

01. jūlijs, 2023 - 31. decembris, 2027
PDF
E.3.2: Meža biotopu un invazīvo sugu apsaimniekošanas metožu demonstrēšana
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
PDF
E.3.3: Dabas aizsardzības jomas profesionāļu un ieinteresēto personu apmācība par projekta tēmām

Plānotie rezultāti:

30. aprīlis, 2021 Izpildīts

Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam

Pielikumi:
Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam
01. aprīlis, 2021 - 31. decembris, 2027
PDF
E.3.4: Lauku konsultantu apmācība
01. jūlijs, 2021 - 30. septembris, 2028
PDF
E.3.5:. Zināšanu pārnese un ilgtermiņa sadarbības veidošana starp zinātniskajām un valsts institūcijām
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
E.4: Sabiedrības izpratnes palielināšana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās tēmām
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
E.4.1: Brīvprātīgas iesaistes palielināšana biotopu un sugu apsaimniekošanā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
E.4.2: Izglītojošu materiālu izstrāde
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2026
PDF
E.4.3: Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta tēmām
01. augusts, 2020 - 31. decembris, 2028
F.1: Projekta vadība
01. augusts, 2020 - 31. decembris, 2028
PDF
F.1.1: Vispārējā projekta vadība
01. jūlijs, 2027 - 31. decembris, 2028
PDF
F.1.2: Prioritāro rīcību programmas 2028+ sagatavošana
01. septembris, 2020 - 30. jūnijs, 2021
PDF
F.1.3: Vadlīniju izstrāde videi draudzīga iepirkuma principu piemērošanai

Plānotie rezultāti:

30. jūnijs, 2021 Izpildīts

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīnijas LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Pielikumi:
Zaļā iepirkuma principi projektam LIFE-IP LatViaNature
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
PDF
F.1.4: Projekta audits
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
F.2: Papildinošu rīcību un finansējuma koordinēšana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
F.2.1: Vispārējā papildinošā finansējuma koordinēšana dabas aizsardzības jomā
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
PDF
F.2.2: Papildinošā finansējuma koordinēšana “zaļo” risinājumu izmantošanai klimata pārmaiņu mazināšanā
01. jūlijs, 2028 - 31. decembris, 2028
DAP
F.3: LIFE pēcprojekta plāna izstrāde

Meklēšana

Skip to content