Par projektu

Print Friendly, PDF & Email
LIFE Integrētais projekts: Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija LIFE19 IPE/LV/000010

Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas – ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensācijas modeli.

Paredzētie pasākumi dos iespēju veidot skaidru un pamatotu dabas aizsardzības sistēmu, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses, ir saprotama ikvienam un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm.

Projekta īstenošanas laiks

2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris

Budžets

0 milj. €
0 %
0
ES līdzfinansējums

Finansē Eiropas Savienības LIFE Vides programma

0 %
0
Nacionālais līdzfinansējums

Nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums.

0

Projekta mērķus papildinošām aktivitātēm turpmāko astoņu gadu periodā plānots piesaistīt papildinošo finansējumo 114 340 087 EUR apmērā no dažādiem avotiem (t.sk. valsts budžets, Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Norvēģijas finanšu instruments, Horizon 2020 u.c.).

* – LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. To īstenošanā ir nepieciešama papildinošā finansējuma piesaiste (no citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotiem). Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses

Projekta īstenotāji

Valsts iestādes

Zinātniskās institūcijas

Uzņēmumi

Nevalstiskās organizācijas

Meklēšana

Skip to content