Dabas vērtību saglabāšana ir ieguldījums iedzīvotāju veselībā, labklājībā un visas tautsaimniecības veselīgā pastāvēšanā – tā nav iespējama bez dabas vērtībām un ekosistēmu pakalpojumiem.

LIFE Integrētais projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” 

JAUNUMI

LatViaNature un GrassLIFE projektu seminārs pulcē zālāju ekspertus

Divu LIFE programmas projektu (LIFE-IP LatViaNature un GrassLIFE) sadarbībā noorganizētais seminārs 5. un 6. augustā pulcēja vairāk kā 30 interesentu – zālāju biotopu ekspertus, apsaimniekotājus un citus, lai apmainītos pieredzē, apskatītu un diskutētu par zālāju biotopu atjaunošanas piemēriem. Latvijas Universitātes eksperti LatViaNature projekta ietvaros topošajām monitoringa vadlīnijām ekspertu domu apmaiņu un dalīšanos ar monitorēšanas pieredzi vērtē kā neatsveramu ieguvumu. Tāpat semināra laikā bija iespēja apmeklēt četras GrassLIFE projekta partneru saimniecības, kur notikuši vai turpinās zālāju biotopu ekoloģiskās atjaunošanas darbi, izmantojot gan Latvijai inovatīvas, gan jau zināmas metodes vai to kombināciju. Semināra dalībnieki vērtēja un apsprieda šo metožu sekmes un praktiskos aspektus.

Lasīt vairāk »

Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Paredzētie pasākumi dos iespēju veidot skaidru un pamatotu dabas aizsardzības sistēmu, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses, ir saprotama ikvienam un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm.

Par sadarbību kopējam mērķim ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes.  

Plašais sadarbības partneru iesaistīto ekspertu loks ļaus atrast zinātnē un praktiskajā pieredzē balstītas pieejas un metodes dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, īpaši bioloģiskās daudzveidības sektorā.

0 %

Latvijas teritorijas iekļaujas Natura2000 tīklā

(pavisam Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 18%)
0 %
teritorijas zemes pieder valstij
0 %

pašvaldībām

0 %
privāto zemju īpašniekiem
0

ES nozīmes aizsargājamie sauszemes biotopu tipi 

0 %

nelabvēlīgā vai sliktā stāvoklī
(ES vidēji 30%)

0 %

labvēlīgā stāvoklī

Mežu un zālāju biotopu saglabāšana

Bioloģiskā daudzveidība Latvijā samazinās.
Visvairāk apdraudētie ir mežu, zālāju un kūdrāju biotopi un tajos mītošās sugas.

Integrētais projekts pastiprināti pētīs, kā uzlabot mežu un zālāju biotopu aizsardzību un invazīvo sugu izplatības ierobežošanu.

PROJEKTA LAIKA LĪNIJA

Meklēšana

Skip to content