Dzīvais mežs

Print Friendly, PDF & Email

Pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai mežos

Mežs – trausla un sarežģīta dabas ekosistēma, mājvieta miljoniem dzīvu organismu. Meža nākotne atkarīga no tā, cik tālredzīgi domājošs, prasmīgs un dabas vērtību saudzēšanā ieinteresēts ir šī meža saimnieks.

Meža pieteikuma veidlapa:

“Dzīvais mežs” ir atbalsta programma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un veicināšanai privātajos mežos.

Programma paredz konsultatīvi un finansiāli atbalstīt privāto mežu īpašniekus, kuri savos mežos apņemas ievērot augstāku dabas daudzveidības saglabāšanas standartu, nekā to paredz normatīvie akti.

Dalība programmā “Dzīvais mežs” ir brīvprātīga. Ar meža īpašnieku tiek noslēgta vienošanās uz četriem gadiem
(2023. – 2026.g ) par bioloģiskās daudzveidības veicināšanas pasākumiem un to īstenošanai paredzēto atbalstu.

Dalībai programmā prioritāri tiek atlasītas meža teritorijas ar augstāku dabas daudzveidības līmeni un potenciālu.

Programmas nolikums:

Dalībai programmā "Dzīvais mežs" var pieteikt:

Mežus, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai mikroliegumiem

ES nozīmes meža biotopus – vismaz 0,1 ha

Dabisko traucējumu skartus mežus (ugunsgrēks, vējgāzes)

Mežaudzes, kuru valdošās sugas vidējais caurmērs sasniedzis 25 cm

Prioritāte mežiem ar lielāku dabas daudzveidību vai potenciālu

Dzīvais mežs, LatViaNature pilotprogramma

Var piedalīties vienā vai vairākās "Dzīvā meža" apakšprogrammās:

Biotopu saglabāšana
Saglabājam bioloģiski vērtīgākās mežaudzes
A1
Previous slide
Next slide
Biotopu veidošana
Paplašinām un veidojam bioloģiski vērtīgas mežaudzes, samazinām to fragmentāciju
A2
Previous slide
Next slide
Dabai draudzīga mežsaimniecība
Saglabājam dabas vērtības mežos, kuros notiek vai plānota mežsaimnieciskā darbība
B
Previous slide
Next slide

Kāds atbalsts meža īpašniekiem būs pieejams?

Pieejams konsultatīvs un finansiāls atbalsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vairošanai:

Sertificēta meža biotopu eksperta konsultācijas

Ikgadējs vai vienreizējs atbalsta maksājums

Atbalsta likmes

Biotopu saglabāšana (A1) un Biotopu veidošana (A2)

Atbalsta apmērs osim, kļavai, gobai, vīksnai tiek aprēķināts saskaņā ar ozola likmi.  
Atbalsta apmērs vītolam un blīgznai tiek aprēķināts saskaņā ar baltalkšņa likmi.
Atbalsta apmērs liepai tiek aprēķināts saskaņā ar melnalkšņa likmi. 

Dabai draudzīga mežsaimniecība (B)

Atbalsta apmērs osim, kļavai, gobai, vīksnai tiek aprēķināts saskaņā ar ozola likmi.  
Atbalsta apmērs vītolam un blīgznai tiek aprēķināts saskaņā ar baltalkšņa likmi.
Atbalsta apmērs liepai tiek aprēķināts saskaņā ar melnalkšņa likmi. 

Tuvākie notikumi

1. Pieteikšanā dalībai programmā noslēdzās 2022. gada 31. oktobrī. 

2. 20.oktobrī notika tiešsaistes seminārs ZOOM platformā. Tajā interesentus iepazīstinājām ar Programmu, nosacījumiem un pieteikšanās kārtību.

Semināra materiāli:
 – Videoieraksts Youtube
 – Atbildes uz jautājumiem
 – Semināra prezentācija 

3. Dabas aizsardzības pārvalde izvērtēs saņemtos pieteikumus un atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem atlasīs programmai piemērotus mežus.

4. Par rezultātiem pieteikumu iesniedzējus informēs līdz 2023. gada februāra vidum.

5. Ar katru no izvēlēto mežu īpašnieku tiks pārrunāta turpmākā sadarbība un slēgts līgums par dalību programmā. 

6. Programmas darbība tiks īstenota no 2023. līdz 2026. gadam (4 gadus).

Aicinām sazināties, ja rodas kādi papildu jautājumi par iespējamo dalību Programmā!

Kontaktinformācija:

Par vispārīgiem jautājumiem:
dzivaismezs@daba.gov.lv

Par meža bioloģisko daudzveidību:

Ivars Leimanis
Meža biotopu eksperts
ivars.leimanis@daba.gov.lv
Tel: 29277642

Par programmas administratīvajiem jautājumiem:

Ģirts Baranovskis
Kompensāciju nodaļas vadītājs
girts.baranovskis@daba.gov.lv
Tel: 20233934

Meklēšana

Skip to content