Ziedu pļavas

Print Friendly, PDF & Email

Pilotprogramma bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai

“Ziedu pļavas” ir pilotprogramma (turpmāk –  “Programma”) bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai. Tā paredzēta zālāju īpašniekiem, kuru apsaimniekošanā ir ilggadīgi zālāji ar dabiskošanās pazīmēm, bet kas vēl nav sasnieguši ES nozīmes zālāju biotopu līmeni (nav tiesīgi saņemt BDUZ atbalstu).
Programmas ietvaros paredzēts uzlabot bioloģisko daudzveidību šajos zālājos, lai tie pakāpeniski sasniegtu ES nozīmes zālāju biotopu kvalitāti, kas nākotnē zālāja īpašniekam ļautu saņemt pastāvīgu atbalstu dabas vērtību saglabāšanai.

Augu sugu katalogs

Augu sugu attēlu katalogs sagatavots, lai palīdzētu veikt zālāju pilotprogrammas “Ziedu pļavas” zālāja struktūras kvalitātes un augu sugu daudzveidības monitoringu. 

Katalogā iekļautas augu sugas, kuras izmantotas kā indikatori šajā pilotprogrammā.

Sugas iedalītas četrās grupās: 

 • invazīvās un ekspansīvās platlapju sugas;
 • ekspansīvās graudzāļu sugas; 
 • sugas, kuras liecina par pārganīšanu;
 • dabisko zālāju raksturīgās sugas (t.sk. indikatorsugas).
 

Programma “Ziedu pļavas” tiks īstenota laika posmā no 2023. līdz 2026. gadam.

Programmas dalībnieki saņems konsultatīvu un finansiālu atbalstu bioloģiskās daudzveidības veicināšanai zālājā. Plānotais ikgadējā finansiālā atbalsta apmērs no 87 līdz 203 euro/ha.

Programma “Ziedu pļavas” ir orientēta uz rezultātu – tā paredz, ka īpašnieks finansiālu atbalstu saņem par sasniegto rezultātu zālāja dabas daudzveidības veicināšanā. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no zālāja struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu sastopamības.

Programmas dalībniekam ir pienākums iesaistīties sasniegto rezultātu novērtēšanā (sekot līdzi zālāja dabiskošanās sekmēm).

Tuvākie notikumi

1. Pieteikšanās dalībai programmā noslēdzās 2022.gada 24.oktobrī.

2. 7.oktobrī notika tiešsaistes seminārs ZOOM platformā. Tajā interesentus iepazīstinājām ar Programmu, nosacījumiem, pieteikšanās kārtību, kā arī bija iespēja uzdot jautājumus. 

Semināra materiāli:
 – Video ieraksts Youtube
 – Tiešraides translācija Facebook
 – Atbildes uz jautājumiem
 – Prezentācija 

3. Dabas aizsardzības pārvalde izvērtēs saņemtos pieteikumus un atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem atlasīs programmai piemērotus zālājus.

4. Par rezultātiem pieteikumu iesniedzēji tiks informēti līdz 2023. gada 31.janvārim.

5. Ar katru no izvēlēto zālāju saimniekiem tiks pārrunāta turpmākā sadarbība un slēgts līgums par dalību programmā. 

6. Programmas darbība tiks īstenota no 2023. līdz 2026. gadam (4 gadus). 

LatViaNature Ziedu pļava
Ziedošās pļavas, zālāja dabiskošanās pazīmes

Kas varēs pieteikties Programmai?

 • Pieteikties varēs privātpersonas (fiziskas personas, zemnieku saimniecības, SIA, NVO u.c.)
 • Pieteikties varēs zālāju īpašnieki vai apsaimniekotāji (noslēgts nomas līgums vismaz līdz 2026. gada beigām)

Kādi būs zālāja saimnieka ieguvumi no dalības Programmā?

 • Zālāja saimniekam tā būs iespēja pakāpeniski uzlabot sava zālāja bioloģisko daudzveidību, pielietojot savas zināšanas un pieredzi.
 • Dalībnieki saņems eksperta konsultācijas, apmācības un finansiālo atbalstu zālāja bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Finansiālā atbalsta apmērs būs atkarīgs no tā, kuram līmenim atbilst zālāja dabiskošanās pakāpe (zālāja struktūra + dabiskiem zālājiem raksturīgo sugu klātbūtne). Zālāja dabiskošanās pakāpe tiks vērtēta katru gadu. 

 • Sasniedzot ES nozīmes zālāja biotopu kvalitāti, zālāja saimnieks nākotnē varētu saņemt pastāvīgu atbalstu sava zālāja dabas vērtību saglabāšanai (BDUZ atbalsts)
 • Piesakoties dalībai Programmā, zālāja īpašnieks var izvēlēties prioritāro pieeju atbalsta saņemšanai: rezultāta pieeju vai kombinēto pieeju. Atbalstu katrā no pieejām nosaka atšķirīgi. 

Ziedu pļavas, zālāju pilotprogramma

 • Dalība Programmā neierobežo īpašnieka tiesības saņemt platību maksājumus Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros (LAD maksājumi). Programmas dalībnieki vienlaikus nedrīkst saņemt BDUZ atbalstu.

Kādi būs programmas dalībnieku pienākumi?

 • Iesaistīties sasniegto rezultātu novērtēšanā, monitoringā (aptuveni viena diena gadā), par to iesniedzot ikgadēju atskaiti, kā arī dalīties ar savu Programmas ietvaros gūto pieredzi.
 • Piedalīties mācībās par bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu zālājos (aptuveni viena diena gadā).
 • Dalībniekiem, kas izvēlas kombinēto atbalsta pieeju, būs pienākums ar Dabas aizsardzības pārvaldi saskaņot zālāja apsaimniekošanas plānu un to īstenot. Paredzamās darbības zālāja apsaimniekošanai: pļaušana un ganīšana dažādā intensitātē, krūmu novākšana, ekspansīvo un invazīvo sugu ierobežošana, kā arī citi apsaimniekošanas pasākumi zālāja struktūras un sugu sastāva uzlabošanai. Zemes īpašniekiem būs pieejams zālāju biotopu eksperta konsultācijas, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošākos zālāja apsaimniekošanas pasākumus.

Aicinām sazināties, ja rodas kādi papildu jautājumi par iespējamo dalību Programmā!

Kontaktinformācija:

Par vispārīgiem jautājumiem: zieduplavas@daba.gov.lv

 

Par zālāja bioloģisko daudzveidību:

Maija Medne
Zālāju biotopu eksperte
maija.medne@daba.gov.lv
Tel: 26741537

Par programmas administratīvajiem jautājumiem:

Ģirts Baranovskis
Kompensāciju nodaļas vadītājs
girts.baranovskis@daba.gov.lv
Tel: 20233934

Meklēšana

Skip to content