Rezultāti

Projekta sākums

1. fāze 1. augusts, 2020 līdz 31. decembris, 2022

2022. gada 30. decembris
Izstrādāts pārskats par kompensāciju sistēmas tiesisko regulējumu un finanšu instrumentiem
Sagatavots ziņojums ar situācijas novērtējumu un tendencēm attiecībā uz zālāju produktiem
Izstrādātas invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas monitoringa metodes un izmēģinājuma vietu novērtējums
Publicēts pārskats par invazīvo sugu mazo grantu programmas ieviešanu (1. posms)

2. fāze 1. janvāris, 2023 līdz 31. decembris, 2024

2023. gada 05. maijs
Sagatavota metodoloģija attālās izpētes integrēšanai dabas datu pārvaldības sistēmā
2023. gada 30. maijs
Testēšanai gatavas apsaimniekotāju līmeņa monitoringa metodes zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
2023. gada 31. maijs
Noslēgti līgumi ar mežu un zālāju īpašniekiem
2023. gada 30. jūnijs
Izstrādāta Pļavu produktu zīmola stratēģija
2023. gada 30. novembris
Sagatavots 2. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
2023. gada 01. decembris
Testēšanai gatavas ekspertu līmeņa monitoringa metodes zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
2023. gada 30. decembris
Noteikti ES nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzības mērķi
Izstrādāts pārskats par pašreizējo dabas teritoriju aizsardzības režīmu un kategoriju efektivitāti
2023. gada 31. decembris
Testēšanai gatavas ekspertu līmeņa monitoringa metodes mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
2024. gada 30. jūnijs
Noteikti Biotopu direktīvā iekļauto sugu aizsardzības mērķi
2024. gada 30. novembris
Sagatavots 3. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
2024. gada 30. decembris
Sagatavoti zinātniski pamatojumi Natura 2000 tīkla pilnveidei
Rezultātu kopsavilkums (ziņojums) par aizsargājamām teritorijām
2024. gada 31. decembris
Sagatavoti pārvaldības plāni divām invazīvajām sugām

3. fāze 1. janvāris, 2025 līdz 31. decembris, 2026

2025. gada 30. jūnijs
Veikta otrā sabiedrības aptauja par dabas aizsardzības jautājumiem
Pēc pilnveidotās sistēmas izmēģināta dabas aizsardzības plānu izstrāde divās pilotteritorijās
Sagatavoti alternatīvi priekšlikumi kompensāciju sistēmas pilnveidei 
2025. gada 30. septembris
Noorganizēta 1. starptautiskā konference
2025. gada 30. novembris
Sagatavots 4. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
2025. gada 30. decembris
Izstrādāti nacionāla līmeņa biotopu aizsardzības plāni 59 biotopu veidiem
Izstrādāti normatīvo aktu priekšlikumi mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai
2025. gada 31. decembris
Ieviesta un izanalizēta mazo grantu programma jaunām invazīvo sugu izskaušanas metodēm
Veikta traucējumatkarīgo skujkoku mežu biotopu apsaimniekošana pilotteritorijās
Veikta aptauja par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu lomu ilgtermiņa dabas aizsardzībā
2026. gada 31. jūlijs
Pārbaudīta brīvprātīgās iesaistes pieeja dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos
2026. gada 30. novembris
Sagatavots 5. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
2026. gada 31. decembris
Sagatavoti priekšlikumi Lauku attīstības programmai 2028+ saistībā ar atbalsta mehānismiem dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs
Izvērtēti monitoringa rezultāti saistībā ar brīvprātīgās iesaistes pieeju dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos

4. fāze 1. janvāris, 2027 līdz 31. decembris, 2028

2027. gada 30. jūnijs
Noorganizēta 2. starptautiskā konference
2027. gada 30. septembris
Sagatavots Prioritāro rīcību programmas 2028+ projekts
2027. gada 30. novembris
Sagatavots 6. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
2027. gada 01. decembris
Izstrādātas apsaimniekotāju un ekspertu līmeņa monitoringa metodes zālāju mežu biotopu vērtēšanai
2027. gada 30. decembris
Projekta pieredzē balstītas piecu invazīvo sugu izskaušanas vadlīnijas
Apkopota un izvērtēta piecu invazīvo augu sugu izskaušanas metožu efektivitāte
2027. gada 31. decembris
Sagatavoti priekšlikumi jaunai  kompensāciju sistēmai
Sagatavota stratēģija brīvprātīgās iesaistes mehānismu integrācijai Latvijas dabas vērtību saglabāšanas sistēmā
Sagatavota metodika mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringam
2028. gada 31. janvāris
Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās
2028. gada 30. novembris
Projekta noslēguma konference
Noslēguma atskaite par projekta sociāli ekonomisko ietekmi
Veikta trešā sabiedrības aptauja par dabas aizsardzības jautājumiem
2028. gada 30. decembris
Sagatavots pārskats par projektu plašai sabiedrībai
Konsolidēts pārskats par papildinošo finansējumu
Sagatavots pēcprojekta rīcību plāns
Projekta beigas

Meklēšana

Skip to content