Plānotie rezultāti

Projekta sākums

1. fāze 1. augusts, 2020 līdz 31. decembris, 2022

30. septembris, 2022
Izstrādāts priekšlikums efektīvai, mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai
31. oktobris, 2022
Īstenota sabiedrības aptauja par invazīvajām sugām
28. novembris, 2022
Īstenota zemes īpašnieku aptauja par kompensāciju mehānismiem saistībā ar dabas daudzveidības saglabāšanas pasākumiem privātajās zemēs
30. novembris, 2022
Sagatavots 1. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
30. decembris, 2022
Izstrādāts pārskats par kompensāciju sistēmas tiesisko regulējumu un finanšu instrumentiem
Sagatavots ziņojums ar situācijas novērtējumu un tendencēm attiecībā uz zālāju produktiem
Izstrādātas invazīvo sugu ierobežošanas un izskaušanas monitoringa metodes un izmēģinājuma vietu novērtējums
Publicēts pārskats par invazīvo sugu mazo grantu programmas ieviešanu (1. posms)

2. fāze 1. janvāris, 2023 līdz 31. decembris, 2024

30. janvāris, 2023
Noslēgti līgumi par mazajiem grantiem invazīvo sugu izskaušanas metožu testēšanā  (2. posms)
05. maijs, 2023
Sagatavota metodoloģija attālās izpētes integrēšanai dabas datu pārvaldības sistēmā
30. maijs, 2023
Testēšanai gatavas apsaimniekotāju līmeņa monitoringa metodes zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
31. maijs, 2023
Noslēgti līgumi ar mežu un zālāju īpašniekiem
30. jūnijs, 2023
Izstrādāta Pļavu produktu zīmola stratēģija
30. novembris, 2023
Sagatavots 2. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
01. decembris, 2023
Testēšanai gatavas ekspertu līmeņa monitoringa metodes zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
30. decembris, 2023
Noteikti ES nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzības mērķi
Izstrādāts pārskats par pašreizējo dabas teritoriju aizsardzības režīmu un kategoriju efektivitāti
31. decembris, 2023
Testēšanai gatavas ekspertu līmeņa monitoringa metodes mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes vērtēšanai
30. jūnijs, 2024
Noteikti Biotopu direktīvā iekļauto sugu aizsardzības mērķi
30. novembris, 2024
Sagatavots 3. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
30. decembris, 2024
Sagatavoti zinātniski pamatojumi Natura 2000 tīkla pilnveidei
Rezultātu kopsavilkums (ziņojums) par aizsargājamām teritorijām
31. decembris, 2024
Sagatavoti pārvaldības plāni divām invazīvajām sugām

3. fāze 1. janvāris, 2025 līdz 31. decembris, 2026

30. jūnijs, 2025
Veikta otrā sabiedrības aptauja par dabas aizsardzības jautājumiem
Pēc pilnveidotās sistēmas izmēģināta dabas aizsardzības plānu izstrāde divās pilotteritorijās
Sagatavoti alternatīvi priekšlikumi kompensāciju sistēmas pilnveidei 
30. septembris, 2025
Noorganizēta 1. starptautiskā konference
30. novembris, 2025
Sagatavots 4. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
30. decembris, 2025
Izstrādāti nacionāla līmeņa biotopu aizsardzības plāni 59 biotopu veidiem
Izstrādāti normatīvo aktu priekšlikumi mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai
31. decembris, 2025
Ieviesta un izanalizēta mazo grantu programma jaunām invazīvo sugu izskaušanas metodēm
Veikta traucējumatkarīgo skujkoku mežu biotopu apsaimniekošana pilotteritorijās
Veikta aptauja par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu lomu ilgtermiņa dabas aizsardzībā
31. jūlijs, 2026
Pārbaudīta brīvprātīgās iesaistes pieeja dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos
30. novembris, 2026
Sagatavots 5. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
31. decembris, 2026
Sagatavoti priekšlikumi Lauku attīstības programmai 2028+ saistībā ar atbalsta mehānismiem dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs
Izvērtēti monitoringa rezultāti saistībā ar brīvprātīgās iesaistes pieeju dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos

4. fāze 1. janvāris, 2027 līdz 31. decembris, 2028

30. jūnijs, 2027
Noorganizēta 2. starptautiskā konference
30. septembris, 2027
Sagatavots Prioritāro rīcību programmas 2028+ projekts
30. novembris, 2027
Sagatavots 6. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums
01. decembris, 2027
Izstrādātas apsaimniekotāju un ekspertu līmeņa monitoringa metodes zālāju mežu biotopu vērtēšanai
30. decembris, 2027
Projekta pieredzē balstītas piecu invazīvo sugu izskaušanas vadlīnijas
Apkopota un izvērtēta piecu invazīvo augu sugu izskaušanas metožu efektivitāte
31. decembris, 2027
Sagatavoti priekšlikumi jaunai  kompensāciju sistēmai
Sagatavota stratēģija brīvprātīgās iesaistes mehānismu integrācijai Latvijas dabas vērtību saglabāšanas sistēmā
Sagatavota metodika mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringam
31. janvāris, 2028
Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās
30. novembris, 2028
Projekta noslēguma konference
Noslēguma atskaite par projekta sociāli ekonomisko ietekmi
Veikta trešā sabiedrības aptauja par dabas aizsardzības jautājumiem
30. decembris, 2028
Sagatavots pārskats par projektu plašai sabiedrībai
Konsolidēts pārskats par papildinošo finansējumu
Sagatavots pēcprojekta rīcību plāns
Projekta beigas

Meklēšana

Skip to content