AS “Latvijas valsts meži” pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs.  

LVM valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām Natura2000 teritorijām Latvijā. 

Projektā LVM iesaistīsies biotopu aizsardzības mērķu noteikšanā, praktiski izmēģinās un demonstrēs mežu biotopu apsaimniekošanas metodes vismaz 100 hektāru platībā, tādējādi sekmējot bioloģisko daudzveidību no traucējumiem atkarīgos aizsargājamos mežu biotopos. Tāpat, partneris izstrādās attālās izpētes metodi meža biotopu stāvokļa novērtēšanā, dalīsies ar pieredzi ainavekoloģiskās plānošanas iespēju pielietošanā Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzības plānošanā, kā arī piedalīsies invazīvo sugu izplatības ierobežošanas un izskaušanas metožu demonstrēšanā pilotteritorijās.