Latvijas Lauksaimniecības universitāte vēsturiski LLU veidojusies kā lauksaimniecības augstākās izglītības iestāde, bet šodien tā izaugusi par daudznozaru profila universitāti, kurā sagatavo akadēmiski un sociāli izglītotus speciālistus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. 

LLU pētnieki kopā ar kolēģiem no citām partnerinstitūcijām teritorijas apsaimniekošanas plānošanā aizsargājamās dabas teritorijās izstrādās ainavas kvalitātes novērtēšanas kritērijus un ainavu aizsardzības un ilgtspējīga tūrisma risinājumus. Turklāt balstoties uz pieredzi par meža biotopiem un datu modelēšanu, LLU pētnieki iesaistīsies biotopu kvalitātes izvērtēšanā, kas atainos to struktūru, funkcijas un tipiskās sugas.