PRIORITĀRO RĪCĪBU PROGRAMMA NATURA 2000 TĪKLAM LATVIJĀ (2021.-2027.)

Print Friendly, PDF & Email

Prioritāro rīcību programma (PRP) ir stratēģisks daudzgadu plānošanas instruments, kura mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu Eiropas Savienības mēroga Natura 2000 tīklu un ar to saistīto zaļo infrastruktūru, precizējot šo pasākumu finansēšanas vajadzības un saistot tās ar attiecīgajām ES finansēšanas programmām. 

Saskaņā ar ES Biotopu direktīvas mērķiem Prioritāro rīcību plānā noteiktos pasākumus galvenokārt izstrādā, lai saglabātu un/vai atjaunotu ES nozīmes dabiskos biotopus un sugas to labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, vienlaikus ņemot vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības. 

PRP juridiskais pamats ir Biotopu direktīvas 8. panta 1. punkts, kurā paredzēts, ka dalībvalstis nosūta Komisijai savus aprēķinus par nepieciešamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu Natura 2000 tīkla uzturēšanai. PRP ietver: 

1) vajadzīgos aizsardzības pasākumus, tostarp apsaimniekošanas plānus; 

2) atbilstošus normatīvos, administratīvos vai līgumiskos pasākumus, kas atbilst I pielikumā minēto dabisko biotopu veidu un II pielikumā minēto sugu ekoloģiskajām prasībām. 

Materiāli

Meklēšana

Skip to content