Seminārs Zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšana KLP 2023-2027 ietvaros

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 05. decembris - 2023. gada 05. decembris
10:00 - 11:30

Ikviens interesents aicināts piedalīties tiešsaistes seminārā, kurā Lauku atbalsta dienests iepazīstinās ar Kopējās lauksaimniecības politikas aktualitātēm zālāju saglabāšanas jomā, t.sk.,pastāstīs par aktivitāti “Zālāju biotopu apsaimniekošana”, ekoshēmām u.c.

Provizoriskā programma:

10:00 – 11:00 Zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšana KLP 2023-2027 ietvaros

Armands Petrovs

(Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Agrovides un ražošanas maksājumu daļas vadītājs)

11:00 – 11:15 Jautājumi/diskusija
11:15 – 12:15 Dabas aizsardzības pārvaldes darbs un iesaiste bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanā – no datiem līdz praksei

Gita Strode

(Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore)

12:15-12:45 Jautājumi/diskusija

Saite uz Teams sanāksmi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY0ZjM0MjctODczNS00OGQ5LTgxYzYtYTZhMGYyZjEzNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%22d470bc4f-5041-44e4-9f1a-42c7308cf51e%22%7d

Meklēšana

Skip to content