LIFE-IP LatViaNature partneru sadarbībā tiek īstenotas jau 28 projekta aktivitātes

LatViaNature projekta progress

2021.gada 21.oktobrī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) Vadības grupas  sanāksme, kuras laikā projekta partneri apsprieda uzsākto projekta aktivitāšu progresu.

Aktuālo darbu tematika skar tādas jomas kā ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanu, invazīvo sugu pārvaldību, plašas sabiedrības un specifisko mērķagrupu aptauju norisi, teritoriju atlasi dažādu meža apsaimniekošanas metožu demonstrācijām, kā arī bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanu botāniskajā dārzā. Tika pārrunātas arī citas projekta īstenošanai būtiskas aktualitātes un turpmāk plānoto darbu norise.