Īpašums “Riekstiņi”

Print Friendly, PDF & Email
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju objekti saimniecībā “Riekstiņi”, Kaives pagastā.

Mežs atrodas līdzenā vietā vēra meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzē egles, bērzi, ozoli, kļavas (2023.gadā pēc inventarizācijas – 8E2B20). Jaunaudzi veido egļu stādījums, egļu paaugas grupas, dabīgi izveidojies lapu koku piemistrojums. Jaunaudzē labi saglabājušies ekoloģiskie koki, atmirusī koksne, vērojamas pameža grupas.

 

Mērķis: veidot egļu audzi ar lapu koku mistrojumu.

 

Kas darīts objektā?

 • 2001.gadā –  2002. gadā veikta kailcirte, saglabājot egļu paaugas grupas, ekoloģiskos kokus, platlapju kokus un atsevišķas blīgznas, atmirušo koksni.
 • 2003. gadā cirsmā veikta egļu stādīšana.
 • 2020.gadā veikta pēdējā jaunaudžu kopšana, veidojot egļu un lapu mistraudzi, saglabājot atsevišķas vietās pamežu, iepriekš saglabātos ekoloģiskos un platlapju kokus, blīgznas, kā arī atmirušo koksni.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Nākotnē uzturama egļu – bērzu un citu lapu koku mistraudze, nodrošinot pameža krūmu grupu klātbūtni, saglabājot iepriekšējās paaudzes kokus, atmirušo koksni (ekoloģisko un citu atstāto koku vainaga un stumbru daļas). 

 

Atziņa!

Izvēloties ekoloģiskos kokus, saglabājami ir ne tikai ozoli, oši, liepas, melnalkšņi, bērzi un priedes, bet arī apses, blīgznas un pat baltalksnis. Tieši apse un blīgzna ir koku sugas, kas var kalpot par ļoti nozīmīgu dzīvotni, putnu, kukaiņu, piepju, ķērpju un sūnu sugām.

Izcirtums 1,35 ha platībā atrodas līdzenā vietā, vēra meža augšanas apstākļu tipā. Pirms nociršanas kailcirtē mežaudzi veidoja egļu – lapu koku mistraudze (7E2B1A).

 

Mērķis: izveidot lapu koku un egļu mistraudzi.

 

Kas darīts objektā?

 

 • 2021.gadā veikta kailcirte.
 • Saglabātas dabas daudzveidībai nepieciešamās struktūras – ap 20-25  ekoloģiskie koki, sausokņi, mitra mikroieplaka ar melnalkšņu grupu, paaugas egļu grupas, atsevišķi pameža krūmi.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Kociņu piestādīšana no dabiskā apmežojuma tukšajos lauciņos.

 

Atziņa!

Izprotot kailcirtes negatīvo ietekmi uz vidi, pastiprināta uzmanība jāvērš ietekmes uz vidi mazināšanai, saglabājot iespējami daudz ekoloģiskos kokus, atmirušo koksni, mitru ieplaku apaugumu, pameža grupas un paaugas kociņus ātrākai un dabiskākai meža vides attīstībai nākotnē.

Mežs atrodas līdzenā vietā dumbrāja meža augšanas apstākļu tipā. Platība 0,5ha. Mežaudze veidojusies dabiski, valdošās sugas – melnalksnis, egles, bērzi, apses, baltalkšņi (2023.gadā pēc inventarizācijas – 3E1063M3B1A96). Teritorijā strauts. Audzē sastopamas dažādas aizsargājamās sugas, dabiska meža biotopa indikatorsugas.

 

Mērķis: mežaudzi uzturēt nākotnē kā bioloģiski augstvērtīgu dzīvotni.

 

Kas darīts objektā?

 • Pēdējās desmitgadēs nav veikta saimnieciskā darbība.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Saimnieciskā darbība nav plānota.

 

Atziņa!

Meža īpašumā var būt bioloģiski augstvērtīgas teritorijas, kuras pēdējā desmitgadē vai desmitgadēs bijušas neietekmētas vai maz ietekmētas un par kuru kvalitāti liecina dabas daudzveidībai nozīmīgas struktūras, tur sastopamās sugas. Šeit pastiprināti jāizvērtē apsaimniekošanas prakse. 

Mežs atrodas reljefainā vietā, vēra – damakšņa – slapjā damakšna meža augšanas apstākļu tipos. Valdaudzi veido egles, ar bērza, apses piemistrojumu (2023.gadā pēc inventarizācijas – 7E106 2B1A96). Zem valdošā audzes klāja sastopamas otrā stāva egļu grupas, paauga.

 

Mērķis: daļu veidot egļu un dažādu lapu koku dažāda stāvojuma mistraudzi, daļu atstāt kā maz ietekmētu bioloģiski augstvērtīgu teritoriju.

 

Kas darīts objektā?

 • Izlases veidā veikta koku ciršana

 

Kas plānots nākotnē?

 • Izcirst daļu lielu dimensiju un neperspektīvos kokus, koku grupas, nodrošinot paaugai un perspektīvajiem otrā stāva kokiem labākus gaismas apstākļus, plašāku augšanas telpu. Vērtēta paaugas kvalitāte un atzīmēti lielāko dimensiju koki, kuru tuvumā atrodas perspektīvi paaugas koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
 • Pēc pirmā stāva koku izzāģēšanas veikt paaugas kociņu retināšanu.
 • Atkārtoti izlases cirte veikta 5-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem.
 • Uzmanība pievēršama atmirušās koksnes, ekoloģisko koku un citu daba daudzveidībai nepieciešamo struktūru saglabāšanai.

 

Atziņa!

Ja mežaudzē plānota izlases cirte un šeit ir nepieciešama arī paaugas kociņu retināšana, atēnošana, tad kopšanas darbi veicami pēc lielo koku izzāģēšanas un izvākšanas no mežaudzes.

Mežs atrodas līdzenā vietā slapjā vēra meža augšanas apstākļu tipā.  Mežaudze veidojusies dabiski, valdošās sugas – melnalksnis, egles, bērzi (2023.gadā pēc inventarizācijas – 6M96 2E106 2B96 ). Melnalkšņu un bērzu vecums 96 gadi, bet egles pārsniegušas 100 gadus. Teritorijā strauts.

 

Mērķis: mežaudzi uzturēt nākotnē kā bioloģiski augstvērtīgu dzīvotni.

 

Kas darīts objektā?

 • Pēdējās desmitgadēs nav veikta saimnieciskā darbība.

 

Kas plānots nākotnē

 • Saimnieciskā darbība nav plānota.

 

Atziņa!

Veicot koksnes resursu ieguvi, hidromeliorāciju, ceļa būvi, ilglaicīgā, bioloģiski daudzveidīgā teritorija tiks pārveidota vai pat iznīcināta.

Meklēšana

Skip to content