Īpašums “Rūķmuiža”

Print Friendly, PDF & Email
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju objekti saimniecībā “Rūķmuiža”, Vadakstes pagastā.

Mežs atrodas līdzenā vietā, vēra meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido egles, bērzi, pavisam nedaudz apses, baltalkšņi, oši (2021.gadā pēc inventarizācijas – 6B3E781Ba53/II stāvs E63 un 9E1B77). Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, kā arī atsevišķās vietās attīstījusies egļu, ošu, ozolu paauga, lazdu pameža grupas. Ziemeļu pusē nogabalam piekļaujas jaunaudze.

 

Mērķis: veidot dažāda stāvojuma egļu audzi ar lapu koku mistrojumu.

 

Kas darīts objektā?

 • Daļā 2017. gadā un daļā 2019. gadā nelielā intensitātē veikta krājas kopšana cirte.
 • 2022. gadā izcirsti koki, kas sasnieguši mērķa dimensiju, bojātie koki, neperspektīvie koki. Koku ciršana veikta vienlaidus, atsevišķās vietās nelieli atvērumi. Kopumā objektā nepilnu 3 ha platībā izcirsti ap 25% no koksnes krājas, līdzīgā apjomā egles un bērzi. Saudzēta paauga, egles otrais stāvs. Saglabātas dabas daudzveidībai nepieciešamas struktūras – bioloģiski veci koki, kritalas, sausokņi, pamežs. Mazāka ciršanas intensitāte joslā ziemeļu daļā ar pieguļošu jaunaudzi.
 • 2022.gadā atsevišķas egles iestādītas.

 

 Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums.
 • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
 • Aplūkotas izveidojušās paaugas kociņu grupas un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.
 • Saudzēti sausokņi, ekoloģiskie koki.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Valdaudzē izlases cirte 7-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem, atverot paaugas kociņiem, perspektīvam otrajam stāvam augšanas telpu. Pašreizējās paaugas kociņu kopšana nav plānota, to īstenos pēc nepieciešamības vai kopā ar valdaudzes koku ciršanu nākamā izlases cirtes paņēmienā.
 • Nākotnē saglabājams lielāks atmirušās koksnes īpatsvars, kā arī pameža krūmu grupu klātbūtne un perspektīvie platlapju sugu koki.

 

Atziņa!

Izvēloties nocērtamos kokus, jāņem vērā koku mērķa dimensijas, nākotnes perspektīva, kā arī apstākļu nodrošināšana nākotnes kokiem un ceļa vietas. 

Mežs atrodas līdzenā vietā, vēra – gāršas meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido baltalkšņi, nedaudz bērzi, atsevišķas apses, blīgznas (2021.gadā pēc inventarizācijas – 9Ba1B40). Zem valdošā audzes klāja sastopamas otrā stāva egļu grupas, paauga.

 

Mērķis: veidot egļu un dažādu lapu koku mistraudzi.

 

Kas darīts objektā?

 

 • 2021.gadā izcirsti koki, kas sasnieguši mērķa dimensiju, neperspektīvie koki. Izcirstās koksnes apjoms ap 40% no audzes krājas. Koku ciršana veikta vienlaidus, papildu uzmanība pievērsta egļu paaugai, izcērtot blakus esošos valdaudzes kokus un uzlabojot gaismas apstākļus. Paaugā sastopami arī oši, ozoli. Izcirsts biezs ievu pamežs. Atsevišķās vietās izveidojušies nelieli atvērumi.
 • Dienvidu un austrumu pusēs audzei piekļaujas jaunaudze, tur saskares joslā koku ciršana veikta ar mazāku intensitāti.
 • Saglabātas dabas daudzveidībai nepieciešamās struktūras – bioloģiski vecākie koki, kritalas, sausokņi, atsevišķi pameža krūmi.
 • 2022. gadā zem vainagu klāja iestādītas dažādas lapu koku sugas.

Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un neperspektīvie koki.
 • Vērtēta paaugas kvalitāte un atzīmēti lielāko dimensiju koki, kuru tuvumā atrodas perspektīvi paaugas koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Stādīto kociņu un pēc nepieciešamības paaugas kociņu kopšana.
 • Valdaudzē izlases cirte 5-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem.
 • Uzmanība pievēršama atmirušās koksnes un citu daba daudzveidībai nepieciešamo struktūru saglabāšanai.

 

Atziņa!

Prognozējot vājas dabiskās atjaunošanas sekmes, var veikt jauno nākotnes mērķa sugas kociņu stādīšanu atvērumos.

Mežs atrodas līdzenā vietā gāršas  meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido baltalkšņi, nedaudz bērzi, atsevišķas apses, blīgznas (2021.gadā pēc inventarizācijas – 9Ba1B40). Zem valdošā audzes klāja sastopamas atsevišķi egļu, ošu, ozolu paaugas kociņi.

 

Mērķis: veidot lapu koku audzi ar egļu piemistrojumu.

 

Kas darīts objektā?

 

 • 2021.gadā izcirsti koki, kas sasnieguši mērķa dimensiju, neperspektīvie koki. Izcirstās koksnes apjoms ap 40% no audzes krājas. Koku ciršana veikta vienlaidus, saudzējot atsevišķos paaugas kociņus. Izcirsts biezs ievu pamežs. Atsevišķās vietās izveidojušies nelieli atvērumi.
 • Dienvidu pusē audzei piekļaujas jaunaudze, tur saskares joslā koku ciršana veikta ar mazāku intensitāti.
 • Saglabātas dabas daudzveidībai nepieciešamās struktūras – bioloģiski vecākie koki, kritalas, sausokņi, atsevišķi pameža krūmi.

Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Izcirsti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un neperspektīvie koki.
 • Vērtēta atsevišķo paaugas kociņu kvalitāte un izcirsti lielāko dimensiju koki, kuru tuvumā atrodas perspektīvi paaugas koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Valdaudzē izlases cirte 5-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem.
 • Uzmanība pievēršama atmirušās koksnes un citu daba daudzveidībai nepieciešamo struktūru saglabāšanai.

 

Atziņa!

Lai samazinātu vēja postījumus, saskares joslā ar lauksaimniecības zemi, kailcirti un jaunaudzēm, koku ciršana veicama ar mazāku intensitāti, veidojot buferzonu.

Apmežojums atrodas līdzenā vietā vēra meža augšanas apstākļu tipā. To veido egles un bērzi, ar atsevišķu citu lapu koku sugu piemistrojumu (2023.gadā pēc inventarizācijas – 5B5E8). Apmežojumu austrumu daļā pļava.

 

Mērķis: veidot mistrotu lapu koku un egļu mežaudzi.

 

Kas darīts objektā?

 

 • 2015.gadā un 2016.gadā lauksaimniecībā neizmantotā zemē veikta augsnes sagatavošana un veikta egļu kociņu stādīšana.
 • Daļā apmežojuma 2018.gadā veikta jaunaudžu kopšana, veidojot mežaudzi, kurā ap 50 – 60 % ir egles un 40 – 50% dabīgi iesējušies bērzi ar atsevišķu citu lapu koku piemistrojumu. Mistrojums apmežojumā ir vienlaidus.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Turpmāk paredzēts veikt atkārtotu jaunaudžu kopšanu.

 

Atziņa!

Apmežojot teritoriju, svarīgi veidot mistraudzi, tādējādi gan mazinot nākotnes meža audzēšana riskus, īpaši uzsverot egles kā mērķa sugas izvēli, gan palielinot mežaudzei vērtību no bioloģiskās daudzveidības viedokļa.

Izcirtums 1,25ha platībā atrodas līdzenā vietā, vēra meža augšanas apstākļu tipā. Pirms nociršanas kailcirtē mežaudzi veidoja lapu koku – egļu mistraudze. 3 gadus pēc kailcirtes izcirtumā vērojama grupveida dabiskā atjaunošanās ar lapu kokiem.

 

Mērķis: izveidot lapu koku mežaudzi ar egles piemistrojumu

 

Kas darīts objektā?

 

 • 2019.gadā veikta kailcirte.
 • Saglabātas dabas daudzveidībai nepieciešamās struktūras – vairāk kā 20 ekoloģiskie koki uz ha, sausokņi, atsevišķi pameža krūmi.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Jaunaudzes kopšana un kociņu piestādīšana no dabiskā apmežojuma tukšajos lauciņos.

 

Atziņa!

Kailcirtes pielietojums nav videi draudzīgas koksnes ieguves veids, tomēr nonākot situācijas, ka šāda izvēle veikta, pastiprināta uzmanība jāvērš ietekmes uz vidi mazināšanai, saglabājot iespējami daudz ekoloģisko kokus, atmirušo koksni, pameža grupas un paaugas kociņus ātrākai un dabiskākai meža vides attīstībai nākotnē.

Meklēšana

Skip to content