Īpašums “Zvejnieki”

Print Friendly, PDF & Email
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju objekti saimniecībā “Zvejnieki”, Stalbes pagastā.

Mežs atrodas damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido priedes un egles (2023.gadā pēc inventarizācijas – 7P140 3E100). Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, labi attīstījusies egļu, priežu, bērzu paauga, kā arī pameža grupas. Rietumu daļā mežaudzei piekļaujas pļava.

 

Mērķis: veidot skuju koku audzi ar lapu koku mistrojumu.

 

Kas darīts objektā?

 • 2009. gadā veikta izlases cirte izcērtot aptuveni 25% no koksnes krājas. Rietumu pusē audzei piekļaujas pļava, tur saskares joslā koku ciršana veikta ar mazāku intensitāti.

 

 Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums.
 • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
 • Aplūkotas izveidojušās paaugas kociņu grupas un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Izlases cirte palielinot esošos atvērumu un nodrošinot labākus gaismas apstākļus 2.stāva eglei, egļu un priežu paaugai, atsevišķās vietas pievēršot uzmanību arī bērza paaugas attīstībai. Pašreizējās paaugas kociņu kopšana nav plānota, to īstenos pēc nepieciešamības vai kopā ar valdaudzes koku ciršanu nākamā izlases cirtes paņēmienā.
 • Nākotnē saglabājams lielāks atmirušās koksnes īpatsvars, kā arī nodrošināta pameža krūmu grupu klātbūtne un perspektīvi platlapju sugu koki.

 

Atziņa!

Ja mežaudzē plānota izlases cirte un šeit ir nepieciešamība arī paaugas kociņu retināšana, atēnošana, tad kopšanas darbi, t.sk. atstājamo pameža krūmu plānošana, veicami pēc lielo koku izzāģēšanas un izvākšanas no mežaudzes. 

Mežs atrodas damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido priedes un egles (2023.gadā pēc inventarizācijas – 8P2E151). Mežaudzes koku vecums pārsnied 150 gadus. Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, labi attīstījusies egļu paauga, kā arī pameža grupas.

 

Mērķis: veidot skuju koku audzi ar lapu koku mistrojumu.

 

Kas darīts objektā?

 • 2019. gadā veikta izlases cirte izcērtot aptuveni 25% no koksnes krājas.

 

 Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Atzīmēti bojātie un citādi neperspektīvie koku, kuriem nav būtiska nozīme mežaudzes struktūras veidošanā..
 • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
 • Aplūkotas izveidojušās paaugas kociņu grupas un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Izlases cirtes palielinot esošos atvērumu un nodrošinot labākus gaismas apstākļus 2.stāva eglei, egļu un priežu paaugai, atsevišķās vietas pievēršot uzmanību arī bērza paaugas attīstībai. Pašreizējās paaugas kociņu kopšana nav plānota, to īstenos pēc nepieciešamības vai kopā ar valdaudzes koku ciršanu nākamā izlases cirtes paņēmienā.
 • Valdaudzē izlases cirte 7-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem.
 • Uzmanība pievēršama atmirušās koksnes un atsevišķu pameža krūmu  saglabāšanai. Mežaudzē izvēlami vismaz 20 – 25 veci/lieli koki uz ha turpmākai saudzēšanai. .

 

Atziņa!

Viens no dažādu sugu izzušanas vai skaita samazināšanās cēloņiem ir vecu, lielu koku trūkums mežā. Veicot koku ciršanu, svarīgi saglabāt daļu koku bioloģiskā vecuma sasniegšanai. Atstāto koku tuvumā jāstrādā piesardzīgi, lai nesabojātu to saknes un stumbrus.

Mežs atrodas damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido priedes un egles (2023.gadā pēc inventarizācijas – 8P2E151). Mežaudzes koku vecums pārsniedz 150 gadus. Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, vietām attīstījusies egļu paauga. Mežaudzē ļoti biezs pamežs.

 

Mērķis: meža dabiskās atjaunošanās veicināšanai izcirst pamežu, saglabājot daļu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.

 

Kas darīts objektā?

 • 2019. gadā veikta izlases cirte izcērtot aptuveni 25% no koksnes krājas.
 • 2023.gadā veikta pameža izciršana, saglabājot atsevišķus krūmus, krūmu grupas dabiskai attīstībai.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Pameža izciršana jauno kociņu attīstības nodrošinājumam, saglabājot daļu pameža koku un krūmu dabiskai attīstībai;
 • Valdaudzē izlases cirte 7-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem.
 • Uzmanība pievēršama perspektīvo lapu koku, īpaši platlapju, saglabāšanai.  .

 

Atziņa!

Pirms zāģēt pameža kokus un krūmus nepieciešams izvērtēt, cik daudz tas jādara mērķa kociņu attīstībai un vai to saglabāšana traucēs vai, tieši pretēji, palīdzēs meža apsaimniekošanā. Pamežs kalpo ne vien kā barības avots un patvērums zīdītājiem, putniem, kukaiņiem, bet arī kā mežam raksturīgā mikroklimata veidotājs. Pameža koki un krūmi nereti arī uzlabo augsnes auglību.

Mežs atrodas lāna meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido priedes, piemistrojumā atsevišķas egles ((2023.gadā pēc inventarizācijas – 10P116).  Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, priežu, egļu paauga.

 

Mērķis: veidot priežu audzi.

 

Kas darīts objektā?

 • 2017. gadā veikta mazas intensitātes izlases cirte.

 

 Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Prioritāri ciršanai izvēlētas egles, atzīmējot lielo dimensiju kokus, kā arī bojātos un citādi neperspektīvos kokus, kuriem nav būtiska nozīme mežaudzes struktūras veidošanā.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Valdaudzē izlases cirte 7-10 gadu periodā, izcērtot daļu no valdaudzes kokiem, saglabājot lielāko daļu priežu dabiskai attīstībai.
 • Uzmanība pievēršama atmirušās koksnes saglabāšanai. 

 

Atziņa!

Daudzas sēņu, ķērpju, sūnu, gliemežu, kukaiņu, putnu un zvēru sugas izmanto atmirušo koksni gan kā paslēptuvi, gan vietu, kur atrast barību vai izaudzināt mazuļus. Mežā, pirmkārt, saglabājami resnākie atmirušie koki – šādi stumbeņi un kritalas sadalās lēnāk, to stumbra iekšienē ir stabilāki apstākļi, kas ļauj šādu atmirušo koksni apdzīvot lielākam dzīvo organismu skaitam. Saglabāšanai atstātos sausos kokus nevajag sazāģēt, sabraukāt ar traktoru

Mežs atrodas līdzenā vietā, damakšņa  meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido priedes, bērzi un egles ((2022.gadā pēc inventarizācijas – 6P3B1E23). Zem valdaudzes koku klāja atsevišķas vietās attīstījusies egļu paauga.

 

Mērķis: veidot skuju koku un lapu koku mistraudzi.

 

Kas darīts objektā?

 • 2023.gadā veikta kopšanas cirte.

 

Kā notika izcērtamo koku izvēle?

 • Ciršanai izvēlēti bojātie un citādi neperspektīvie koki, veidojot grupveida mistrojumu, atsevišķās vietās veidoti nelieli atvērumi, lai veicinātu paaugas attīstību.
 • Veicot koku ciršanu uzmanība pievērsta perspektīvās paaugas saglabāšanai un mežam nozīmīgu dabisko struktūru – mirušās koksnes, atsevišķu krūmu grupu un platlapju koku saglabāšanai.

 

Kas plānots nākotnē?

 • Veidot skuju koku un lapu koku mistraudzi, saglabājot dabas daudzveidībai nepieciešamās struktūras – atsevišķus pameža kokus un krūmus, veidojot atsevišķus kokus kā nākotnes ekoloģiskos kokus.

 

Atziņa!

Domājot par dabas daudzveidības uzturēšanu, mežaudzē  atsevišķās vietās atstājami pameža koki un krūmi, kā arī nelieli neizkopti vai mazāk kopti mežaudzes fragmenti, tāpat jāizvēlas vismaz 15 nākotnes ekoloģiskos kokus uz 1ha: tiem atbrīvojama plašāka augšanas telpa, lai veidotos iespējami platāki vainagi. 

Meklēšana

Skip to content