Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk stratēģisku sadarbību dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai Latvijā 

Print Friendly, PDF & Email
Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk vērienīgu daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature).  

Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Par sadarbību kopējam mērķim ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.

Projektā plānotās daudzveidīgās aktivitātes un plašais sadarbības partneru iesaistīto ekspertu loks ir veiksmīgs priekšnosacījums, lai izstrādātu ilgtspējīgus risinājumus ES prioritāro biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Būtisks projekta izaicinājums ir rast metodes, kā pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to negatīvo ietekmi. Papildus tam projekts stiprinās sadarbību starp atbildīgajām valsts struktūrām, zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.  

Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns: “LIFE-IP LatViaNature ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā. Ciešā sadarbība ar spēcīgiem partneriem, ko nodrošina valsts un nevalstiskais sektors, kā arī augstākās izglītības iestādes būs stūrakmens, kas ļaus īstenot zinātnē un praktiskajā pieredzē balstītu pieeju dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, it īpaši bioloģiskās daudzveidības sektorā. Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks ieguldījums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, vienlaikus dodot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Vieda dabas kapitāla apsaimniekošana savukārt ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai.” 

Katrai ES dalībvalstij ir iespēja īstenot kopumā trīs integrētos projektus ar LIFE programmas līdzfinansējumu. “Latvijai šis būs otrais integrētais projekts, un esmu patiesi gandarīts, ka šajā reizē atbalstu guvušas dabas sektorā īstenojamās aktivitātes,” pauž A.Svilāns.  

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas –  ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. 

Projektu LIFE-IP LatViaNature īstenos Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. Projekta laikā tiks stiprināta iesaistīto organizāciju kapacitāte un veicināta ieinteresēto pušu, jo īpaši privāto zemju īpašnieku iesaiste un izpratne par dabas aizsardzību, celta sabiedrības izpratne un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un veicināta brīvprātīgo iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā. 

LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.  

LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content