Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir vadošais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju dienests Latvijā. Apzinoties atbildību par lauku vidi un veicinot lauku labklājību, LLKC sniedz  konsultācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauku attīstībā un nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā.  Projektā LLKC iesaistās mežsaimnieciskās darbības aprobežojumu kompensāciju sistēmas izstrādes risinājumos, mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju izveidē privātajos mežos par iespējām apsaimniekošanā apvienot sociālos, vides un ekonomiskos mērķus, kā […]

AS “Latvijas valsts meži”

AS “Latvijas valsts meži” pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs.   LVM valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām Natura2000 teritorijām Latvijā.  Projektā LVM iesaistīsies biotopu aizsardzības mērķu noteikšanā, praktiski izmēģinās un demonstrēs mežu biotopu apsaimniekošanas metodes vismaz 100 hektāru platībā, […]