Vidzemes augstskola

Vidzemes Augstskola reģionāla valsts augstskola, kas piedāvā 17 kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs, veiksmīgi līdzsvarojot teoriju un praksi un pielāgojot aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū.  Projektā ViA pētīs un analizēs ieplānoto pasākumu sociālekonomisko ietekmi. ViA pētnieki novērtēs projektā veiktās aktivitātes, to ietekmi uz dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, projektā iesaistītajām pusēm, kā arī sabiedrības izpratnes un zināšanu maiņu astoņu gadu laikā. Ietekmes novērtēšanai  plānots […]

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte vēsturiski LLU veidojusies kā lauksaimniecības augstākās izglītības iestāde, bet šodien tā izaugusi par daudznozaru profila universitāti, kurā sagatavo akadēmiski un sociāli izglītotus speciālistus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.  LLU pētnieki kopā ar kolēģiem no citām partnerinstitūcijām teritorijas apsaimniekošanas plānošanā aizsargājamās dabas teritorijās izstrādās ainavas kvalitātes novērtēšanas kritērijus un ainavu aizsardzības un ilgtspējīga tūrisma risinājumus. […]

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitāte ir viena no lielākajām augstskolām Latvijā un lielākā Universitāte Latvijas austrumdaļā. Tā darbojas kā reģionālas nozīmes universitāte dabas, humanitāro, izglītības un  sociālo zinātņu jomās, radot iespējas vispusīgām augsta līmeņa studijām un zinātniskajai pētniecībai.  Projekta ietvaros universitāte veiks zinātnisku novērtējumu par Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām un palīdzēs noteikt, kuras sugas ierobežojamas vai izskaužamas prioritāri un kuras iekļaujamas Latvijas invazīvo sugu […]

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte ir Latvijas nacionālā, vadošā un lielākā valsts augstskola, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē.  Projektā LU uzdevums būs veicināt zinātnē balstītu inovatīvu dabas aizsardzības risinājumu izstrādi un ieviešanu,  lai būtiski uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli Latvijā, kā arī sekmētu sabiedrības informētību šajā jomā.