Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

sahalīnas dižsūrene, invazīvs augs

Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā. To izstrāde ir balstīta zinātniskos kritērijos, piemērojot Eiropas un starptautiskās risku analīzes labākos piemērus Latvijas situācijai. 

PRIORITĀRO RĪCĪBU PROGRAMMA NATURA 2000 TĪKLAM LATVIJĀ (2021.-2027.)

Prioritāro rīcību programma (PRP) ir stratēģisks daudzgadu plānošanas instruments, kura mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu Eiropas Savienības mēroga Natura 2000 tīklu un ar to saistīto zaļo infrastruktūru, precizējot šo pasākumu finansēšanas vajadzības un saistot tās ar attiecīgajām ES finansēšanas programmām.  Saskaņā ar ES Biotopu direktīvas mērķiem Prioritāro rīcību plānā […]