Aicina iesniegt projektus bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Interreg Igaunijas-Latvijas programmas konkursā

Print Friendly, PDF & Email
Interreg_Est-Lat programma, LatViaNature
Interreg Igaunijas-Latvijas programmā 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir atvērts pirmais projektu konkurss, kas norisināsies līdz 2023.gada 15.februārim. Programmas mērķis ir rast ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, gudras un inovatīvas uzņēmējdarbības, vides un tūrisma jomā. Programma ir viena no Eiropas Savienības 60 pārrobežu sadarbības programmām un turpina Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Pārrobežu sadarbības projektu atbalstam 2021.–2027. gada periodā paredzēti 24 miljoni euro.

Viens no programmas prioritārajiem mērķiem ir dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un zaļās infrastruktūras izveidošanas pasākumi, tostarp pilsētu teritorijās. Paredzētais ERAF finansējums šim mērķim ir 9,97 miljoni euro. Atbalstāmie pasākumi ietver kopīgas aktivitātes pārrobežu problēmu risināšanai:

  • Ekosistēmu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, sugu aizsardzības pasākumi;
  • Datu vākšana un metodes, datos balstīts bioloģiskās daudzveidības monitorings;
  • Dažādi biotopu aizsardzības, atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, ņemot vērā Prioritāro rīcību programmā (PAF) ietvertos pasākumus;
  • Invazīvo svešzemju sugu ierobežošana, tostarp Igaunijas un Latvijas sadarbības veicināšana un sabiedrības informētības palielināšana;
  • Inovatīvi pasākumi apputeksnētāju un vietējo dzīvnieku sugu bagātības palielināšana pilsētu teritorijās: kukaiņu viesnīcas, ežiem, sikspārņiem un putniem draudzīgu dārzu ierīkošana, veicinot izpratni par dabai draudzīgām pilsētu zaļajām zonām;
  • Jaunas infrastruktūras (dzīvnieku tuneļu, pāreju) risinājumi dzīvnieku populācijas sadrumstalotības novēršanai, dabai draudzīgu pieeju izstrāde ceļu un dzelzceļa malām un to apsaimniekošanai;
  • Visa veida piesārņojuma samazināšana, piemēram, kopīgo ūdenstilpņu piesārņojums, pārrobežu zaļo tīklojumu pārvaldība, dabas objektu attīstīšana atpūtas vajadzībām un ilgtspējīgam dabas tūrismam u.c.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt  līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Pārējie Programmas prioritārie mērķi ietver sadarbības stiprināšanu starp izpētes, mazo vidējo uzņēmumu (MVU) un sabiedrisko sektoru; dabas un kultūras mantojumā balstītu ilgtspējīgu un pieejamu tūrisma piedāvājumu un produktu kopīgu izstrādi; pārrobežu stratēģiskas plānošanas, sadarbības prakses izveidi un kopīgu pakalpojumu attīstību.

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS* 3 reģioni:

Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme;

Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

Aicinām visus interesentus 22.novembrī no plkst.10 līdz 12:30 piedalīties virtuālajā informatīvajā seminārā par atbalsta iespējām Programmā un pirmā projektu konkursa nosacījumiem. Pieteikšanās Programmas mājaslapā.

Detalizēta informācija par konkursa norisi un nosacījumiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē.

N.B. Lūdzam ņemt vērā, ka konsultācijas ar Programmas sekretariātu par projekta ideju pirms iesniegšanas ir obligātas! Programmas sekretariāta kontaktinformācija ir šeit.

 

—–

*Eiropas Savienības statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas dalījums.* NUTS klasifikācija nosaka dalībvalstu ekonomiskās teritorijas iedalījumu, kas ietver arī to ārpusreģionālo teritoriju. Klasifikācija ir hierarhiska, tā katru dalībvalsti iedala trijos līmeņos NUTS 1, NUTS 2 un NUTS 3. Otrais un trešais līmenis attiecīgi ir pirmā un otrā līmeņa apakšvienības. Teritoriālo vienību definīcija ir balstīta uz administratīvi teritoriālajām vienībām, kādas pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Meklēšana

Skip to content