Aicina iesniegt projektus bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Interreg Latvijas-Lietuvas programmas konkursā

Print Friendly, PDF & Email
Interreg Latvijas-Lietuvas programmā 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir atvērts pirmais projektu konkurss, kas norisināsies līdz 2023.gada 29.martam. Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latviju un Lietuvu šādos tematiskajos virzienos: institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; zaļa un ilgtspējīga attīstība; sociāli iekļaujoša sabiedrība; tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls.  

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 29,2 miljoni eiro apmērā. 

Viens no programmas prioritārajiem mērķiem ir pasākumi dabas, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras, tostarp pilsētvides teritorijās, aizsardzībai un saglabāšanai un visu veidu piesārņojumu samazināšanai. Paredzētais ERAF finansējums šim mērķim ir 6,6 miljoni eiro.  

Atbalstāmie pasākumi ietver kopīgas aktivitātes pārrobežu problēmu risināšanai: 

  • Ekosistēmu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana, kā arī pārrobežu bioloģiskās daudzveidības un galveno sugu aizsardzība un saglabāšana; 
  • Kopīgu risinājumu izstrāde dabas kapitāla (ūdeņu, aizsargājamo teritoriju, augsnes, zivju krājumu u.c.) un pārrobežu zaļo tīklu ilgtspējīgas pārvaldības (tostarp aizsardzību, saglabāšanu un atjaunošanu) veicināšanai; 
  • Apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi organizāciju un konkrētu mērķa grupu ar ietekmi uz vides kvalitāti – nevalstisko organizāciju, vietējo kopienu utt., kapacitātes palielināšanai; 
  • Kopīgi risinājumi piesārņojuma samazināšanai koplietošanas ūdenstilpēs, pārrobežu dabas objektos un aizsargājamās teritorijās; 
  • Kopīgi risinājumi dabas kapitāla saglabāšanai, kas tiek izmantoti rekreācijas vajadzībām. 

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts un pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi no Kurzemes, Zemgales un Latgales NUTS 3 reģioniem Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas NUTS 3 reģioniem Lietuvā. Projekta īstenošanā jāiesaistās vismaz vienai Latvijas un vienai Lietuvas institūcijai. 

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem. 

Detalizēta informācija par konkursa norisi un nosacījumiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē https://latlit.eu/the-first-call-for-proposals-is-open/.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar Programmas sekretariātu: https://latlit.eu/contact-us/  

Meklēšana

Skip to content