Aicina iesniegt projektus dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2. konkursā

Print Friendly, PDF & Email
Interreg_Est-Lat programma, LatViaNature
Interreg Igaunijas-Latvijas programmā 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma) ir atvērts otrais projektu konkurss, kas norisināsies līdz 2024. gada 4. janvārim. Šī konkursa trešā prioritāte “Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija” vērsta uz dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības veicināšanu. Interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes informatīvajā pasākumā par šo prioritāti un pieejamo programmas finansējumu vides jomai 1. novembrī plkst. 13.00.

Otrā projektu konkursa mērķis ir rast ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, inovatīvas uzņēmējdarbības, vides un tūrisma jomā. Šīs tēmas ietilpst četrās prioritātēs, kuras atbalsta Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu. Kopējais projektiem pieejamais ERAF budžets laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 26 044 980 eiro, kas tiek saskaņots ar publisko un privāto līdzfinansējumu.

Otrajā konkursā projektus iespējams pieteikt 4 prioritātēs, no tām 3. “Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija” ir vērsta uz dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras veicināšanu. Prioritāte visvairāk attiecas uz pilsētvidi, kurā tiktu samazināts piesārņojums, novēršot atkritumu rašanos pierobežas zonās. Šim nolūkam tiktu izstrādātas novatoriskas un ilgtspējīgas stratēģijas. Kopējais pieejamais ERAF atbalsts: 7 754 308 eiro; maksimālā granta apjoms 1 milj. eiro.

2023. gada 1. novembrī plkst. 13.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks informatīvs pasākums, lai iepazīstinātu ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmu, īpašu uzmanību pievēršot 3. prioritātei, kā arī ar atbalsta nosacījumiem un aspektiem, kam pievērst uzmanību, gatavojot projekta pieteikumu. Reģistrēties iespējams šeit: https://forms.gle/xPc4B3n8iQsP8TV58. Pasākums notiks latviešu valodā.

Detalizēta informācija par Programmas konkursu un pieteikuma sagatavošanas procesu pieejama šeit: Programmas rokasgrāmata. Rokasgrāmatā tiek sniegti arī norādījumi par projekta īstenošanu, uzraudzību, ziņošanu un noslēgšanu. Programmas rokasgrāmata ir galvenais ceļvedis pretendentiem un projekta partneriem.

Projektu pieteikšana notiek elektroniski caur JEMS portālu: https://jems.estlat.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas JEMS:

 

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija ir pieejama ŠEIT >>> 

Inese Nikopensius (konsultē arī latviešu valodā)
Tālr. +372 6631874, mob.tālr. +372 5068805, e-pasts: inese.nikopensius@estlat.eu

Janika Friedenthal (konsultē angļu valodā)
Tālr. +372 6631871, mob.tālr. +372 53480877, e-pasts: janika.friedenthal@estlat.eu

Laura Jessop (konsultē arī latviešu valodā)
Tālr.+372 55691070, e-pasts: laura.jessop@estlat.eu

Par programmu

Interreg Igaunijas-Latvijas programmas mērķis ir rast ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, gudras un inovatīvas uzņēmējdarbības, vides un tūrisma jomā. Programma ir viena no Eiropas Savienības 60 pārrobežu sadarbības programmām un turpina Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Viens no programmas prioritārajiem mērķiem ir dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un zaļās infrastruktūras izveidošanas pasākumi, tostarp pilsētu teritorijās. Paredzētais ERAF finansējums šim mērķim ir 9,97 miljoni euro. Atbalstāmie pasākumi ietver kopīgas aktivitātes pārrobežu problēmu risināšanai:

  • Ekosistēmu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, sugu aizsardzības pasākumi;
  • Datu vākšana un metodes, datos balstīts bioloģiskās daudzveidības monitorings;
  • Dažādi biotopu aizsardzības, atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, ņemot vērā Prioritāro rīcību programmā (PAF) ietvertos pasākumus;
  • Invazīvo svešzemju sugu ierobežošana, tostarp Igaunijas un Latvijas sadarbības veicināšana un sabiedrības informētības palielināšana;
  • Inovatīvi pasākumi apputeksnētāju un vietējo dzīvnieku sugu bagātības palielināšana pilsētu teritorijās: kukaiņu viesnīcas, ežiem, sikspārņiem un putniem draudzīgu dārzu ierīkošana, veicinot izpratni par dabai draudzīgām pilsētu zaļajām zonām;
  • Jaunas infrastruktūras (dzīvnieku tuneļu, pāreju) risinājumi dzīvnieku populācijas sadrumstalotības novēršanai, dabai draudzīgu pieeju izstrāde ceļu un dzelzceļa malām un to apsaimniekošanai;
  • Visa veida piesārņojuma samazināšana, piemēram, kopīgo ūdenstilpņu piesārņojums, pārrobežu zaļo tīklojumu pārvaldība, dabas objektu attīstīšana atpūtas vajadzībām un ilgtspējīgam dabas tūrismam.
  • Inovatīvu pasākumu ieviešana biomasas savākšanai no daļēji dabīgiem zālājiem, mežsaimniecības atliekām, lauksaimniecībā (enerģētikai, kompostēšanai, augsnes struktūras uzlabošanai, otrreizējiem produktiem uc) un citas aktivitātes.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt  līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS* 3 reģioni:

  • Latvijā: Kurzeme, Pierīga un Vidzeme;
  • Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

 

*Eiropas Savienības statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas dalījums.* NUTS klasifikācija nosaka dalībvalstu ekonomiskās teritorijas iedalījumu, kas ietver arī to ārpusreģionālo teritoriju. Klasifikācija ir hierarhiska, tā katru dalībvalsti iedala trijos līmeņos – NUTS 1, NUTS 2 un NUTS 3. Otrais un trešais līmenis attiecīgi ir pirmā un otrā līmeņa apakšvienības. Teritoriālo vienību definīcija ir balstīta uz administratīvi teritoriālajām vienībām, kādas pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Meklēšana

Skip to content