Aicina pieteikt projektus Interreg Baltijas jūras reģiona programmā piekrastes un jūras vides uzlabošanai

Print Friendly, PDF & Email
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir izsludināts otrais projektu konkurss, kas atvērts no 2022.gada 20.oktobra līdz 2023.gada 26.janvārim maziem projektiem un līdz 2023.gada 14.martam pamatprojektiem. Projektu idejas aicinām iesniegt – maziem projektiem līdz 2023.gada 5.janvārim un pamatprojektiem – līdz 14.februārim. Programmas mērķis ir ar starptautiskas  sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programmas teritorija ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas teritoriju, kā arī atsevišķas Norvēģijas un Vācijas teritorijas.

Atbalsts plānots transnacionālas sadarbības aktivitātēm institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādei, pieredzes apmaiņai, normatīvo aktu pilnveidošanai un politiku sekmēšanai, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī testēšanai ar pilota aktivitāšu palīdzību trijos programmas prioritārajos virzienos: inovatīvas sabiedrības, ūdens viedas sabiedrības un klimata neitrālas sabiedrības.

Viens no programmas mērķiem ir ūdens pieejamības uzlabošana un ilgtspējīga ūdens apsaimniekošana – Baltijas jūra, piekrastes ūdeņi, iekšzemes ūdeņi (upes, ezeri) un gruntsūdeņi. Atbalstāmie pasākumi var ietvert:

  • starpnozaru ūdens apsaimniekošanas prakses uzlabošanu, lai mazinātu ūdens piesārņojuma risku klimata pārmaiņu ietekmē (piemēram, krasta erozija);
  • tādu risinājumu, kas veicina ūdens piesārņojuma novēršanu un samazināšanu, ieviešanu un jaunu risinājumu izstrādi;
  • ūdens apsaimniekošanas prakses pielāgošanu mainīgajiem klimata apstākļiem (vētrām, plūdiem, sausuma periodiem) pilsētas, lauku un piekrastes zonās, kā arī
  • apzaļumošanas plānu izstrādi, dabā-balstītus risinājumus un digitālus risinājumus.

 

Aicinām piedalīties informatīvajos vebināros, kuros skaidros, kā attīstīt projekta ideju par praktisku risinājumu, kā veidot partnerību, sastādīt darba plānu un noteikt izpildes rādītājus. Jūs uzzināsiet par budžeta atbilstības noteikumiem un vienkāršotām izmaksu iespējām, kā arī saņemsiet praktiskas atbildes uz finanšu, administratīvajiem un satura jautājumiem. Informācija par vebināriem un reģistrēšanās: https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/aktualitates-un-pasakumi/vebinari-par-atbalsta-iespejam-interreg-baltijas-juras-regiona-programma-2021-2027gadam-otrais-projektu-konkurss/

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem 2021.-2027.gadu plānošanas periodā ir 250,9 milj. EUR. Pirmajā projektu konkursā no 98 pamatprojekta pieteikumiem tika apstiprināts 31 projekts, kopējais ERAF finansējums ir 80 milj. EUR un gandrīz 1 milj. EUR no Norvēģijas nacionālā fonda. Tāpat pirmajā konkursa kārtā no 42 mazo projektu pieteikumiem tika apstiprināti 17 projekti, to kopējais pieprasītais ERAF līdzfinansējums ir 6,4 milj. EUR.

Mazie projekti ir mācību platforma pārrobežu sadarbībai ar partneriem no dažādām valstīm. To fokuss ir vieglākas piekļuves nodrošināšana, t.sk. uzticības veidošana, sadarbības tīklu uzturēšana, kontakts ar sabiedrību un reaģēšana uz neparedzētiem izaicinājumiem. Mazo projektu budžets ir līdz 500 000 euro un īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem.

Savukārt pamatprojektos ir jāizstrādā risinājumi aktuālām problēmām un jānodod tie Baltijas jūras reģiona sabiedrībai. To fokuss ir praktiski un ilgtspējīgi risinājumi, pilotēšana un risinājumi aktuālām problēmām. Pamatprojektiem nav noteikts budžeta limits, projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Finansējuma saņēmēji var būt nacionālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes iestādes, augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, mācību iestādes (kas nav universitātes), slimnīcas un medicīnas iestādes, uzņēmumi, kas nodrošina infrastruktūras un publiskos pakalpojumus, interešu grupas, starptautiskas organizācijas, nozares aģentūras.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem, saistītajiem dokumentiem, informatīviem materiāliem, kā arī projektu ideju un partnerības izveides platformu ir pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/gateway/.

Plašāka informācija par Programmu: https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2021-2027gada-periods/interreg-baltijas-juras-regiona-programma/

Meklēšana

Skip to content