Aicina pieteikt projektus veselīgas ūdeņu ekosistēmas nodrošināšanai Interreg Baltijas jūras reģiona programmā

Print Friendly, PDF & Email
Interreg Baltija jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam, iekšējie ūdeņi
Foto: LIFEGoodWaterIP
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir atvērta projektu pieņemšanai 1.projektu konkursā. Projektus var iesniegt līdz 2022.gada 30.martam maziem projektiem un līdz 26.aprīlim – pamatprojektiem. Programmas mērķis ir ar starptautiskas  sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programmas teritorija ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Baltkrievijas teritoriju, kā arī atsevišķas Norvēģijas, Vācijas un Krievijas teritorijas.

Atbalsts plānots starptautiskas sadarbības aktivitātēm institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodiku, ceļa karšu izstrādei, pieredzes apmaiņai, normatīvo aktu pilnveidošanai un politiku sekmēšanai, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī testēšanai ar pilota aktivitāšu palīdzību trijos programmas prioritārajos virzienos: inovatīva sabiedrība, uz ūdens resursu efektīvu izmantošanu vērsta sabiedrība un uz ilgtspējīgiem klimata risinājumiem vērsta sabiedrība.

Viens no programmas mērķiem ir ūdens pieejamības uzlabošana un ilgtspējīga ūdens apsaimniekošana – Baltijas jūra, piekrastes ūdeņi, iekšszemes ūdeņi (upes, ezeri) un gruntsūdeņi. Atbalstāmie pasākumi var ietvert:

  • starpnozaru ūdens apsaimniekošanas prakses uzlabošanu, lai mazinātu ūdens piesārņojuma risku klimata pārmaiņu ietekmē (piemēram, krasta erozija);
  • plānošanas procesa pārskatīšanu efektīvākai ūdens resursu apsaimniekošanai (piemēram vētru, plūdu, sausuma laikā un gruntsūdens trūkuma novēršanai), kā arī
  • apzaļumošanas plānu izstrādi, dabā-balstītus risinājumus un digitālus risinājumus.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem 2021.-2027.gadu plānošanas periodā ir 232.4 milj. euro. Plānots, ka pirmajā projektu konkursā tiks finansēti 15-20 mazie projekti un 35-40 pamatprojekti.

Mazo projektu partneriem ir jāizstrādā praktiski un ilgtspējīgi risinājumi izaicinājumiem, kas atbilst kādam no prioritārajiem programmas mērķiem. Pilotdarbības nav obligātas, tomēr īstenotajām aktivitātēm jābūt plašākām nekā tīklošanās un zināšanu apmaiņa. Mazo projektu budžets ir līdz 500 000 euro un īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem.

Savukārt, pamatprojektiem ir jāizstrādā, jānotestē un jānodod mērķa grupām praktiski un ilgtspējīgi risinājumi  izvēlētajām darbībām. Pamatprojektu galvenie rezultāti ir palielinātas mērķa grupu spējas tikt galā ar definētajiem izaicinājumiem (mērķa grupas – organizācijas, kas ir ieinteresētas risinājumā). Pamatprojektiem nav noteikts budžeta limits, projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt  līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem, saistītajiem dokumentiem, informatīviem materiāliem, kā arī projektu ideju un partnerības izveides platformu ir pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/gateway/.

Plašāka informācija par Programmu: https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2021-2027gada-periods/interreg-baltijas-juras-regiona-programma/

 

Meklēšana

Skip to content