Aicinām pašvaldības pieteikties ES fondu atbalstam Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai

Print Friendly, PDF & Email
LatViaNature papildinošo aktivitāšu finansēijums
Aicinām pašvaldības pieteikt investīciju projektus, lai īstenotu dabas aizsardzības vai sugu un biotopu aizsardzības plānā paredzētos Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas risinājumus Natura 2000 teritorijās. Pateicoties Kohēzijas fonda 4,84 milj. atbalstam, vismaz 22 tūkstošos hektāru Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu platībās tiks ieviesti nepieciešamie pasākumi, lai veicinātu labāku sugu un biotopu aizsardzības stāvokli.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir paredzējusi novirzīt Kohēzijas fonda (KF) finansējumu 4,84 milj. eiro apmērā jaunam investīciju pasākumam pašvaldībām, lai ieviestu kompleksus apsaimniekošanas risinājumus Natura 2000 teritorijās. Tādējādi tiek palielināts tiešais ieguldījums dabisko ekosistēmu stāvokļa uzlabošanai, mazinātas antropogēnās slodzes, piemēram, eitrofikācija, erozija, vides piesārņojums, nodrošināta epidemioloģiskā drošība un atjaunojotas sugu un biotopu dzīvotnes.

Lai uzlabotu biotopu un sugu stāvokli, nepieciešams papildu finansējums dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo pasākumu ieviešanai, lai neradītu sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa pasliktināšanos. Tā veicināšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2021. gada 26. oktobrī ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlases konkursu pašvaldībām pasākumu īstenošanai Natura 2000 teritorijās, kas noteikti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānos 2014.-2020.gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” pasākumā  5.4.3.2. “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” (SAMP 5.4.3.2.) ietvaros. Projektu iesniegumu sagatavošanas termiņš ir līdz 2022. gada 26. janvārim.

Maksimālais KF finansējuma atbalsts vienam projektam ir 797 500 eiro, bet minimālais – 250 000 eiro, vienlaikus 20% no KF ir jāparedz ES nozīmes dzīvotņu atjaunošanai vai ar to saistītām darbībām. Pateicoties šim atbalstam vismaz 22 tūkstošos hektāros ES nozīmes dzīvotņu platībās tiks veicināta labāka aizsardzības pakāpe.

Sīkāka informācija par SAMP 5.4.3.2. projektu atlasi un pieteikšanās kārtību pieejama CFLA un VARAM tīmekļvietnēs: https://atlase.cfla.gov.lv/lv/ un https://www.varam.gov.lv/lv/kompleksu-apsaimniekosanas-pasakumu-istenosana-natura-2000-teritorijas

Skatīt infografiku >>

Meklēšana

Skip to content