Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar VARAM īstenos LIFE programmas projektu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai

Print Friendly, PDF & Email
Līgumu paraksta VARAM valsts sekretārs Edvīns Balševics
Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) ir vienojusies par partnerību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), lai kopīgi īstenojotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā.

LIFE-IP LatViaNature ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā. Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks ieguldījums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai, savukārt, projekta īstenošana kopīgi ar VARAM kā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības politikas veidotāju sekmēs projekta rezultātu ilgtspējību. uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. 

Attēlā: Līgumu elektroniski paraksta Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns 

Lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā, Latvijai jāveic vairāki būtiski priekšdarbi.  Aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības mērķu definēšana no vienas puses un sekmīgu kompensējošo un zemes īpašnieku iesaistes instrumentu izveide no otras puses ir būtiski ilgtspējīgas dabas aizsardzības sistēmas elementi. Paredzētie pasākumi dos iespēju modernizēt dabas aizsardzības sistēmu, kurai ilgtermiņā jābūt ikvienam saprotamai, lai tā sasniegtu savu mērķi un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm,” norāda Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas LatvViaNature projekta vadītāja Ilona Mendziņa. 

Projektā VARAM kopā ar citām partnerinstitūcijām iesaistīsies īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieeju pārskatīšanā, kā arī Natura 2000 teritoriju tīkla pilnveidošanā Latvijā. Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensācijas modeli 

 

Projektu LIFE-IP LatViaNature līdz 2028.gadam īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

*LIFE-IP LatViaNature jeb “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. 

 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNaturetiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valstsreģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNatureīstenotāju redzējumuEiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumuizpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

 

Meklēšana

Skip to content