Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 

Print Friendly, PDF & Email
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde)ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) par partnerību, īstenojot LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas.

Projekta īstenošanā liels uzsvars ir likts uz zinātnisku pieeju un LLU ir viena no četrām projekta partnerībā iesaistītajām zinātniskajām institūcijām. Tās zinātnieku kompetence saistīta ar dabas resursu un to ilgtspējīgas izmantošanas izpēti, kā arī vides novērtējumu. Līdz ar to projekta mērķu īstenošanā būtiska būs LLU Meža un Vides un būvzinātņu fakultātes zinātnieku pieredze nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos mežsaimniecībā, meža ekoloģijā, ainavu plānošanā un novērtēšanā, adaptīvā meža apsaimniekošanā un inovatīvu zināšanu integrēšanā pārvaldības un lēmumu pieņemšanas procesos.

LLU pētnieki kopā ar kolēģiem no citām partnerinstitūcijām teritorijas apsaimniekošanas plānošanā aizsargājamās dabas teritorijās izstrādās ainavas kvalitātes novērtēšanas kritērijus un ainavu aizsardzības un ilgtspējīga tūrisma risinājumus. Turklāt balstoties uz pieredzi par meža biotopiem un datu modelēšanu, LLU pētnieki iesaistīsies biotopu kvalitātes izvērtēšanā, kas atainos to struktūru, funkcijas un tipiskās sugas. Rezultāti tiks izmantoti, nosakot katras teritorijas biotopa saglabāšanas mērķu un to sasniegšanai nepieciešamos risinājumus.

Tā kā viens no projekta uzdevumiem ir sabiedrības izpratnes veidošana, paralēli paredzēta sociālo attieksmju izpēte pret bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumiem dabas aizsardzības nolūkos ilgtermiņā, kur LLU pētnieki izstrādās strukturētas intervijas, nodrošinās datu ieguvi un analīzi.

Projektā plānots izstrādāt motivējošus mehānismus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātās zemēs. Balstoties uz pieredzi mežu un zālāju apsaimniekošanas jautājumu ekonomisko un finansiālo aspektu analīzē, universitātes pētnieki modelēs alternatīvus scenārijus jaunajai kompensācijas sistēmai. 

Projektu LIFE-IP LatViaNature līdz 2028.gadam īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

*LIFE-IP LatViaNature jeb “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content