Dažāda profila dabas ekspertu diskusijā vērtē dabas lieguma “Gudenieki” apsaimniekošanu nākotnē

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 7. augustā projekta LIFE-IP LatViaNature eksperti no Dabas aizsardzības pārvaldes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, piedaloties arī Daugavpils Universitātes botāniķim, tikās teritorijas apsekojumā un “prāta vētrā” par dabas lieguma “Gudenieki” turpmāko aizsardzības mērķi un tam nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

LIFE-IP LatViaNature ietvaros notiek īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide, izstrādājot priekšlikumus efektīvai, mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai. 2022. gadā projektā LIFE-IP LatViaNature sagatavots  Dabas aizsardzības plānu JAUNAIS IETVARS un nepieciešamie uzlabojumi dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Jaunais plānu ietvars paredz divu līmeņu plānus: Natura 2000 teritorijas plānu, kas koncentrējas uz ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu sasniegšanu, un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) pārvaldības plānu, kas bez iepriekš minētajiem var ietvert arī Latvijas īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un izmantošanas pasākumus, tūrisma un ainavas plānošanu, ekosistēmu pakalpojumu  novērtējumu. Trīs gadu laikā plānu jaunais ietvars tiek testēts trijās teritorijās: dabas liegumos “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze”, jaunveidojamā dabas parkā “Istra” (ietver dabas parku “Istras pauguraine” un dabas liegumu “Istras ezers”, kā arī blakus esošās bioloģiski vērtīgās teritorijas). Pēc testa rezultātu izvērtēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem strādās pie dabas aizsardzības plānu satura un izstrādes procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanas priekšlikumiem.

Situācija dabas liegumā “Gudenieki”

Dabas liegums “Gudenieki” izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt kadiķu audzes. Lai gan 2002. gadā dabas liegumam izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kur paredzētas dažādas intensitātes apsaimniekošanas zonas, un laikā no 2007. līdz pat 2013. gadam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvas veikti aktīvi biotopu apsaimniekošanas pasākumi, ierīkojot ganības, tomēr kadiķi šajā teritorijā arvien iet mazumā – nokalst. Eksperti apsekoja vēl atrodamos kadiķus, kas aug gan aizaugošos zālājos, gan mežā un diskutēja par kadiķu audžu neapmierinošā stāvokļa cēloņiem, vienojoties, ka būtiskākais ir apēnojums, kādreizējiem zālājiem aizaugot ar lapu kokiem un krūmiem, bet iespējami arī citi iemesli, piemēram, pārlieka augsnes auglība, neatbilstošs mitruma režīms, dažādas kadiķu slimības. Līdztekus kadiķu audžu apmeklējumam tika uzmērīti vairāki dižkoki un apmeklēta īpaši aizsargājamās augu sugas krāsu zeltlapes dzīvotne.

Kadiķu audzes dabas liegumā “Gudenieki”

Apsaimniekošanas pasākumi nākotnē

Ekspertu diskusijā iezīmējās divi scenāriji: teritorijas atstāšana dabiskai attīstībai, koncentrējoties uz citās īpaši aizsargājamās teritorijās, piemēram, dienas izskaņā ekspertu apmeklētajā dabas liegumā “Užavas augštece” esošo kadiķu audžu apsaimniekošanu, vai arī aktīvi zālāju atjaunošanas pasākumi, izcērtot kokus un krūmus, pēc tam atjaunojot ganības vai nodrošinot regulāru pļaušanu un nopļautās zāles savākšanu. Konkrētā scenārija izvēle tiks veikta dabas lieguma “Gudenieki” pārvaldības plāna, ko veiks Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, izstrādes gaitā, konsultējoties ar Kuldīgas novada pašvaldību un citiem dabas lieguma zemes īpašniekiem par iespējām nodrošināt apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu. Pārvaldības plāns tiks izstrādāts ne tikai, lai plānotu dabas lieguma apsaimniekošanu, bet arī lai testētu projektā LIFE-IP LatViaNature sagatavoto jauno plānu ietvaru un plānu e-formu.

Pasākumā piedalījās Agnese Priede, Linda Uzule, Baiba Bekiša, Aiva Bojāre, Dainis Ozols, Jānis Saulītis, Kristīne Daudziņa, Valdis Pilāts, Kristīne Vilciņa (Dabas aizsardzības pārvalde), Dārta Treija (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), Pēteris Evarts-Bunders (Daugavpils Universitāte).

     

Meklēšana

Skip to content