Ekspedīcijas dabā – neaizstājams palīgs sugu datu ieguvē

Print Friendly, PDF & Email
Dzeltenās dzegužkurpītes atradne Lejasciemā, projekts LatViaNature
Lai dabas saglabāšana Latvijā būtu mērķtiecīgāka, nepieciešams noteikt izmērāmus Eiropas Savienības (ES) nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķus. Tas ir LIFE IP LatViaNature projekta viens no uzdevumiem, pie kā projekta eksperti jau uzsākuši aktīvu darbu. Neaizstājama darba procesa sastāvdaļa ir ekspedīcijas dabā, kurās projekta eksperti dodas,  lai novērtētu augu sugu populāciju lielumus un to augšanas apstākļus dabā. Šo ekspedīciju mērķis ir papildināt datus un aizpildīt trūkstošo datu “robus” sugām, kas noteiktas ES Biotopu direktīvā.

Tas nebūt nav vienkāršs uzdevums, jo prasa gan zināšanas, gan datus – pietiekamā apjomā un kvalitātē, gan arī šo datu daudzpusīgu, kritisku vērtēšanu un atlasi. Paralēli tiek pilnveidota sugu aizsardzības mērķu noteikšanas metodika šīs pieejas iedzīvināšanai Latvijā, kas pakāpeniski tiks ieviesta kā sistemātiska pieeja dabas aizsardzībā: zinot, kas tieši un cik Eiropas nozīmes sugu un biotopu saglabāšanā ir jāsasniedz – ļauj efektīvi strādāt, lai mērķi sasniegtu.

Daudz jaunas informācijas, tostarp, arī par ES Biotopu direktīvas sugu, īpaši augu izplatību un jaunām atradnēm nesis Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais “Dabas skaitīšanas” (2016–2021) projekts. Projektā ievākto sugu datu analīzi šobrīd veic LatViaNature eksperti, lai rudenī uzsāktu darbu arī ar līdz šim  apjomīgāko biotopu datu kopu.

Daļu jaunatrasto aizsargājamo ES nozīmes augu sugu vietu jau šovasar eksperti pārbauda dabā, lai būtu pilnīgi droši, ka sugas noteiktas pareizi, kā arī precīzi novērtētu populācijas lielumu. Nepietiek zināt, ka suga kaut kur atrasta – lai to saglabātu, jāzina arī populācijas lielums, apdraudējumi un cita būtiska informācija.

Sibīrijas mēlziede. Eiropas Savienībā ļoti reti sastopama, pašlaik Latvijā droši zināma tikai divās atradnēs.

Ekspertu darbu dabā būtiski atvieglo uzlabotā Eiropas nozīmes aizsargājamo augu sugu monitoringa anketas elektronizācija un precizētā monitoringa metodika – šie uzlabojumi tika īstenoti, sadarbojoties divu projektu – LatViaNature un “Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings” – ekspertiem. Ekspedīciju rezultātā iegūtie dati ir ar plašu pielietojumu dažādām vajadzībām dabas aizsardzības jomā.

Papildus ES nozīmes sugu datu uzlabošanai, eksperti “pa ceļam” konstatē arī ne mazumu Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamo sugu atradņu.

Dzeltenā dzegužkurpīte – viena no harizmātiskākajām Eiropas nozīmes aizsargājamām augu sugām Latvijā.

Saskaitīta un pārbaudīta ir ES nozīmes aizsargājamā suga Igaunijas rūgtlape divās tās atradnēs Latvijā – suga ir reta, lielākā daļa augu ir neziedoši un grūti pamanāmi, tādēļ darbs ekspertiem prasa pilnu uzmanību un labas zināšanas par augiem.

Igaunijas rūgtlape – Eiropas nozīmes aizsargājama augu suga, kas izplatīta tikai nelielā Eiropas daļā, tostarp divās atradnēs Latvijā. Lielākā daļa atradņu ir kaimiņvalstī Igaunijā, taču arī tur tā ir ļoti reta.

Saskaitītas ir arī purvā mītošās ES nozīmes augu sugas Lēzela lipares – augumā vien dažus centimetrus augsta savvaļas orhideja, bagātīga tās atradne mīt Popes zāļu purvā.

LatViaNature eksperti dabā, lēzela lipare
Lēzela lipare ir augumā sīka, vien dažus centimetrus augsta savvaļas orhideja. Tā ir Eiropas nozīmes suga, par kuras saglabāšanu atbildīga arī Latvija. Tā lielākoties aug zāļu un pārejas purvos, arī slīkšņās, taču atrodama reti. Auga sīkā auguma dēļ uzskaites prasa daudz laika, uzmanības un acīgumu.

Vienā no atradnēm ir saskaitīta arī Sibīrijas mēlziede – ES ļoti reti sastopama, pašlaik Latvijā droši zināma tikai divās atradnēs.

Foto: Agnese Priede, LatViaNature eksperte, arī Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļas vadītāja

Meklēšana

Skip to content