Izsludināts projektu konkurss bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai

Print Friendly, PDF & Email
LatViaNature papildinošās aktivitātes finansējuma piesaistei
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina projektu konkursu aktivitātē "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu – dabisko zālāju atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai. Projektu iesniegumus konkursā var iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim.

Konkursa mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju  atjaunošanas aktivitātes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) vismaz 3 ha viena projekta ietvaros vai vismaz 5 ha, ja daļa platību – ne mazāk kā 50%, ir ārpus ĪADT. Viena lauka platībai ir jābūt vismaz 1 ha.

Projektā pieteiktajām atjaunojamajām platībām jāatbilst vienai no sekojošām pazīmēm:

  • platība ir vērtējama kā esošs bioloģiski vērtīgs zālājs, kas ir zemā kvalitātē un kam nepieciešami kvalitāti uzlabojoši pasākumi;
  • platība ir vērtējam kā potenciāli bioloģiski vērtīgs zālājs.

Bioloģiski vērtīga zālāja atjaunošanas atbalstāmajās aktivitātēs var ietvert sekojošu darbu veikšanu:

  • koku un krūmu novākšana, krūmu atvašu ierobežošana;
  • atvašu, koku un krūmu atlieku novešana no lauka;
  • vairākkārtēja aizaugušu platību pļaušana, tai skaitā ar rokas darba rīkiem, un
  • biomasas novākšana;
  • pirmreizēja apauguma novākšana meliorācijas grāvjos;
  • zālāja virsmas līdzināšana, lai likvidētu ciņus, kurmju un mežacūku rakumus, t.sk. frēzēšana, kā arī pirms zālāju virsmas līdzināšanas uzkrājušās kūlas un apauguma novākšana;
  • atjaunojoša pļaušana vai atjaunojoša noganīšana. Tiek pieļauta arī aploku ierīkošana (t.sk. elektriskie gani);
  • invazīvo augu sugu apkarošana ar dažādām metodēm, ja tādas platībā ir sastopamas (ar nosacījumu, ka prioritārais mērķis ir bioloģiski vērtīga zālāja atjaunošana).

Projektā plānotās aktivitātes jāuzsāk līdz 2023.gada 15.aprīlim un jāīsteno līdz 2024.gada 31.maijam.

Projektus var iesniegt zemes/platību īpašnieks – privāta vai juridiska persona vai zemes platību valdītājs (lietotājs, apsaimniekotājs) – juridiska persona.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 225 000. Viena projekta attiecināmo izmaksu maksimālais kopējais apjoms no Fonda līdzekļiem nedrīkst pārsniegt  2500 EUR/ha. Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu konkursa nolikums un pielikumi pieejami: https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi

Papildu informācija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

lvaf@vraa.gov.lv

Titulbildes foto: Andris Soms

Meklēšana

Skip to content