Izzinās zemes īpašnieku un apsaimniekotāju pieredzi invazīvo augu sugu ierobežošanā

Print Friendly, PDF & Email
Aptauja par invazīvo augu sugām
Lai noskaidrotu, kādas ir zināšanas un attieksme par invazīvo augu sugām un pieredze to izplatības ierobežošanā, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aptaujās  privātās zemes īpašniekus un tās apsaimniekotājus. Invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē un arī Latvijā. Sekmīgai to izplatības ierobežošanai ir nepieciešama sabiedrības izpratne un iesaiste. Noskaidrojot faktorus, kas motivē vai kavē iesaisti invazīvo sugu izplatības ierobežošanā, atbildīgās institūcijas varēs pilnveidot normatīvos aktus, kā arī mērķtiecīgi izglītot sabiedrību.

 

Īpaša loma aptaujā atvēlēta jautājumiem par zemes īpašnieku līdz šim pielietotajām metodēm un to efektivitāti invazīvo augu sugu ierobežošanai. Praktiskās pieredzes analīze palīdzēs izvērtēt līdz šim pielietotās metodes un plānot efektīvāko rīcību invazīvo sugu izskaušanas paņēmienu testēšanā un ieviešanā. Aptauja arī kalpos kā ierosme respondentiem izzināt vairāk par invazīvo augu sugu problemātiku.

LIFE Integrētajā projektā LatViaNature plānots izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu, kurā iekļaus gan nesen ieviesušos sugu agrīna atklāšanu un ātra izskaušanu,  gan plaši izplatījušos sugu izplatības monitoringu, kurā līdzdarbojas visa sabiedrība. Tāpat tiks izveidotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā un definēti skaidri, pamatoti un katrai invazīvai sugai atbilstoši apsaimniekošanas pasākumu principi.

Projektā būtisks uzsvars likts uz dažādu viedokļu pārstāvniecību, un tas paredz plašas sabiedrības iespējas līdzdarboties visā projekta laikā. Piedalīšanās šajā aptaujā ir viena no zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistes iespējām. Projekta gaitā paredzēts pilotteritorijās izmēģināt un demonstrēt Latvijā līdz šim neizmantotas vai maz vērtētas invazīvo augu sugu izskaušanas metodes. Sniedzot finansiālu atbalstu, plānots iesaistīt privāto zemju īpašniekus un nevalstisko sektoru efektīvu invazīvo sugu apkarošanas metožu izstrādē un demonstrācijā.

Aptauja norisināsies līdz 2021. gada decembrim, anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 30 minūtes, tā pieejama tiešsaistē  https://bit.ly/invazīvās-augu-sugas_aptauja. Rezultāti tiks publicēti LIFE Integrētā projekta LatViaNature mājaslapā 2022. gada pavasarī.

Ņemot vērā, ka invazīvās augu sugas izplatās dažādās teritorijās, aptaujā aicināti piedalīties gan mežsaimnieki, gan lauksaimnieki, gan privātmāju vai lauku viensētu īpašnieki, tāpat, arī mazdārziņu īpašnieki un citu lietojuma veida zemes īpašnieki un apsaimniekotāji. Ikviens, kas aizpildīs anketu, būs sniedzis savu ieguldījumu invazīvo sugu pārvaldības pilnveidē.

Aptauja izstrādāta LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros, tās izstrādi veica Vidzemes Augstskola, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Galveno darbu datu ieguvē veiks LLKC, bet datu apstrādi veiks Vidzemes Augstskola.

Ja neviens no iepriekš norādītajiem anketas saņemšanas vai aizpildīšanas veidiem nav ērts, taču ir vēlme piedalīties aptaujā, lūdzam sazināties ar aptaujas koordinatori LLKC pārstāvi Madaru Černuho, epasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv.

 

Plašāka informācija:

Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
+371 29160721
vita.krievina@daba.gov.lv
Latvianature.daba.gov.lv

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content