Konkursā aicina iesniegt projektu pieteikumus aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”

Print Friendly, PDF & Email
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar LVAF padomes 24.02.2023. sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023.gada 15.aprīlis.

Konkursa mērķis ir sniegt finanšu atbalstu projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiek izstrādāts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) dabas aizsardzības plāns, kas nosaka nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu un mērķu sasniegšanu tām dabas vērtībām, kam teritorija izveidota.

 

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  1. ĪADT dabas aizsardzības plāna izstrāde, ja teritorijas dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts;
  2. ĪADT dabas aizsardzības plāna aktualizēšana, ja teritorijas dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts un tā termiņš ir beidzies vai beigsies tuvāko divu gadu laikā;
  3. ĪADT dabas aizsardzības plāna izstrādei vai aktualizēšanai Eiropas Savienības fondu programmas, piemēram LIFE, projekta ietvaros plānota dabas aizsardzības plāna papildinošo darbību nodrošināšana.

 

Papildus nosacījumi projekta sagatavošanai un īstenošanai:

  1. Teritorija, kurai tiks plānoti pasākumi dabas daudzveidības saglabāšanai, ir iekļauta VARAM komisijas apstiprinātajā Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, kurām prioritāri izstrādājams (vai atjaunojams) dabas aizsardzības plāns, un Projekta īstenotājam ir izsniegts Dabas aizsardzības pārvaldes plāna izstrādes darba uzdevums.
  2. Projekta ietvaros dabas aizsardzības plāns ir jāizstrādā vai jāatjauno Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 «Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību» noteiktajā kārtībā, tai skaitā paredzot vismaz vienreizēju rakstisku visu zemes īpašnieku informēšanu. Projekta rezultāts ir izstrādāts vai aktualizēts ĪADT dabas aizsardzības plāns, kas iesniegts VARAM apstiprināšanai.
  3. Projekta īstenošanas laikā Projekta īstenotājam (plāna izstrādātājam) ir jānodrošina sugu un biotopu aizsardzības jomas speciālistu un citu kvalificētu ekspertu iesaiste.

 

Projektu konkursā var piedalīties:

  • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  • Pašvaldība (t.sk. pašvaldības institūcija, bet ne kapitālsabiedrība),
  • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 450 000, no Fonda līdzekļiem projektam var saņemt ne vairāk kā 65 000 EUR. Nolikumā ir noteikts arī projektu īstenotāju pašu ieguldījuma apmērs.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami šeit – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv

Meklēšana

Skip to content