LatViaNature eksperti dalās projekta pieredzē Boreālā reģiona Bioģeogrāfiskajā seminārā Somijā

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 10.-12. oktobrī LatViaNature eksperti piedalījās Boreālā reģiona 4.Bioģeogrāfiskajā seminārā Somijā, Espo, Nuuksio Nacionālajā parkā. Seminārs pulcēja vairāk nekā 70 starptautiskus dabas aizsardzības ekspertus un institūciju, tostarp, Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvjus, lai pārrunātu aktualitātes saistībā ar ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanu Boreālajā reģionā un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 pilnveidi.

Somijas Klimata un vides ministra Kai Mykkanen atklātajā seminārā LatViaNature eksperti – Kristīne Vilciņa, Sandra Ikauniece un Ģirts Baranovskis – iepazinās ar citu valstu pieredzi un aktualitātēm, kā arī dalījās ar Latvijas pieredzi semināra darba grupās saistībā ar projekta aktivitātēm Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācijā.

Starptautiski eksperti iepazīstās ar aktualitātēm Boreālā reģiona Bioģeogrāfiskajā seminārā (foto: S.Ikauniece)

Somijas Klimata un vides ministrs Kai Mykkanen iezīmēja Somijas aktualitātes:  ekoloģisko kompensāciju jautājumu, iesaistot nodokļu politiku un privātos fondus, bet izvairoties no zaļmaldināšanas; valsts mežos esošo veco mežu saglabāšanas, purvu atjaunošanas, brīvprātīgās privāto mežu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības programmas; Somijas jauno regulējumu par ekoloģisko kompensēšanu; purvu un mežu aizsardzības programmām; Somija gatavoto jauno Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, ņemot vērā ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030 (BDS 2030).

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvis Franks Vassens sniedza pārskatu par Eiropas bioģeogrāfisko procesu un par valstu apņemšanos sagatavošanu BDS 2030 mērķu sasniegšanai, norādot, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ļoti dažāds Natura 2000 tīkla pārklājums (no 8,3 % līdz 37,9 %). Nozīmīga problēma ir fragmentācija, uz kuras mazināšanu ir vērsta BDS 2030 – gan paplašinot aizsargāto teritoriju pārklājumu, gan arī atjaunojot biotopus.

Moira Wilputte, monitore un eksperte no ELMEN EEIG, LIFE projektu tehniskā un finanšu monitoringa organizācijas, pastāstīja par Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE aktualitātēm un LIFE projektiem, kas šobrīd tiek ieviesti Boreālajā reģionā. Kopš 1992. gada Boreālajā reģionā kopumā tikuši ieviesti vairāk nekā 400 LIFE projekti.

EK Vides ģenerāldirektorāta pārstāve Iva Obretenova iepazīstināja ar Dabas atjaunošanas likuma jaunāko redakciju un ar šīs regulas saskaņošanas procesu. Paredzams, ka regula stāsies spēkā 2024. gada vidū, tad divu gadu laikā dalībvalstīm būs jāsagatavo dabas atjaunošanas plāni. Dabas atjaunošana būs jāveic obligāti visiem Biotopu direktīvas I un II pielikuma biotopiem un sugām, kā arī jānodrošina dzīvotņu kvalitāte, kvantitāte un savienojamība (konektivitāte).

Savukārt Eiropas Vides aģentūras pārstāve Elena Osipova iepazīstināja ar progresu valstu apņemšanos iesniegšanā BDS 2030 ieviešanai aizsargājamo teritoriju pārklājuma palielināšanai. Ar savas valsts apņemšanās ieceri semināra dalībniekus iepazīstināja Lietuvas, Somijas, Igaunijas un Zviedrijas pārstāvji.

Dienas noslēgumā notika darbs grupās par to, kā uzlabot aizsardzības stāvokli un aizsargājamo teritoriju statusu, kā arī notika pieredzes apmaiņa, prezentējot LIFE un citu projektu rezultātus un ieceres.

Semināra otrajā dienā tika organizēti aizsargājamo dabas teritoriju apmeklējumi Nuuksio Nacionālajā parkā, kur eksperti varēja iepazīties ar mežu un zālāju biotopu un tiem raksturīgo sugu apsaimniekošanas aktivitātēm un problēmām. Piemēram, apmežošanu ar platlapju koku sugām, speciāli izaudzējot stādus no vietējām sēklām; zālāju atjaunošanu un apsaimniekošanu, ierīkojot liellopu ganību teritorijas; teritorijām, kur veikta kontrolēta meža dedzināšana pieaugušā skujkoku mežā un pēc pasākuma veikšanas tas kvalificējies kā ES nozīmes biotops, kur vērojamas retās sugas, kuru eksistence ir atkarīga no degumu esamības; arī purvaina meža biotopu apsaimniekošanu, atjaunojot hidroloģisko režīmu – nosprostojot meliorācijas grāvjus. Tāpat semināra dalībnieki apmeklēja Haltia Somijas dabas centru ar dažādiem vecumiem un sagatavotības līmeņiem pieejamu informācija par Somijas dabas vērtībām.

Semināra trešajā dienā notika divas paralēlās sesijas ar ekspertu diskusijām:

  • Dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošana / apputeksnētāju iniciatīva Boreālā reģiona kontekstā;
  • Kritēriji vecajiem mežiem (old growth forest) / aizsargājamo teritoriju prioritizācija klimata izmaiņu kontekstā.
Eksperti apmeklē Nuuksio Nacionālo parku Somijā (foto: K.Vilciņa)

Meklēšana

Skip to content