LatViaNature pieredzes apmaiņā Grieķijas pirmajā dabas sektora LIFE integrētajā projektā LIFE-IP 4 NATURA

Print Friendly, PDF & Email
No 2023. gada 28.-30. jūnijam pārstāvji no LIFE-IP LatViaNature, kas ir pirmais LIFE programmas integrētais projekts dabas sektorā Latvijā, piedalījās Grieķijas Dabas, vides un klimata pārmaiņu aģentūras un Grieķijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā Grieķijas pirmā LIFE integrētā projekta dabas sektorā LIFE-IP 4 NATURA Uzraudzības grupas sanāksmes ietvaros. Abu integrēto projektu galvenais mērķis ir Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīkla optimizācija, pārvaldības uzlabošana un atpazīstamības veicināšana sabiedrībā.

LIFE-IP 4 NATURA “Integrētas pieejas Natura 2000 teritoriju, sugu, biotopu un ekosistēmu saglabāšanai un pārvaldībai Grieķijā” (LIFE16 IPE/GR/000002) ir vēsturiski lielākais dabas aizsardzības projekts Grieķijā un pirmais LIFE programmas integrētais projekts dabas sektorā.

Projekta mērķi ir uzlabot aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statusu, veicināt integrētu Natura 2000 tīkla pārvaldību un teritoriju konektivitāti, paaugstināt lokālo, reģionālo un nacionālo dabas aizsardzības institūciju kapacitāti, nodrošināt aktīvu ieinteresēto pušu iesaisti Natura 2000 teritoriju pārvaldībā, veicināt izpratni un zināšanas sabiedrībā par Natura 2000 tīklu, tā aizsargātajām sugām, biotopiem un piedāvātajiem ekosistēmu pakalpojumiem.

Projekta ietvaros tiek izstrādāti un pieņemti Rīcības plāni īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kartēti un novērtēti Grieķijas Natura 2000 tīkla ekosistēmu pakalpojumi, ieviesti Natura 2000 Pārvaldības plāni četros administratīvajos reģionos, ietverot arī ekosistēmu pakalpojumu aspektus pārvaldībā, izstrādāta ģeotelpiska datubāze Natura 2000 tīklam un interaktīvi GIS rīki efektīvai Natura 2000 tīkla pārvaldībai, organizēti pasākumi ieinteresēto pušu iesaistes un kapacitātes veicināšanai. Tāpat tiek īstenota daudzgadu nacionāla līmeņa komunikācijas kampaņa par Natura 2000 tīklu “Natura 2000 – mēs šeit dzīvojam” (https://edozoume.gr/en/), apzinoties, ka sabiedrības iesaiste ir vienīgais veids, kā efektīvi aizsargāt dabas bagātības.

Kā norāda LIFE-IP 4 NATURA vadītāja Alexandra Kavvadia: “Grieķijai ir laimējies ar tās dabas daudzveidības bagātību un tāpēc tai ir privilēģija un arī atbildība aizsargāt dabas mantojumu. LIFE-IP 4 NATURA mērķis ir būtiski uzlabot Grieķijas dabas aizsardzības sistēmu, vienlaikus nodrošinot valsts saistību izpildi pret Eiropas Savienības likumdošanas prasībām dabas aizsardzībā. Projektā ietvertas integrētas rīcības, kas aptver visus dabas aizsardzības aspektus: politiku, ekonomiku, sabiedrību un zinātni. LIFE-IP 4 NATURA ir pirmā centralizēti koordinētā iniciatīva, lai ieviestu Grieķijas Prioritāro rīcību programmu nacionālā, reģionālā un lokālā mērogā.”

Papildus Uzraudzības grupas ietvaros organizētajiem pasākumiem, Dabas, vides un klimata pārmaiņu aģentūras ģenerāldirektors Ioannis Mitsopoulos iepazīstināja Latvijas puses dalībniekus ar izvēlētajiem virzieniem Natura 2000 atpazīstamības un dabas daudzveidības izpratnes veicināšanā, tai skaitā par sadarbību ar jauniešu sporta skolām, kā arī iecerēto plašo grieķu tautas dziesmu, kurās minēti bioloģiskās daudzveidības elementi, apkopojumu Natura 2000 tēmai veltītā interneta platformā.

LIFE-IP 4 NATURA ieviešanu koordinē Grieķijas Vides un enerģētikas ministrija. Projektā iesaistīti 12 partneri, tostarp, Dabas, vides un klimata pārmaiņu aģentūra, universitātes, reģionālās administrācijas un nevalstiskās dabas aizsardzības organizācijas. Projekts tiek īstenots no 2018. līdz 2025. gadam, tā kopējais budžets ir 17 milj. eiro. Grieķijas Natura 2000 tīkls ietver 446 teritorijas, kas veido 28% no Grieķijas sauszemes un 20% no jūras teritorijas.

Pieredzes apmaiņas laikā LatViaNature pārstāvji guva praktiski pielietojamas zināšanas par Grieķijas Natura 2000 tīkla integrētu pārvaldību, sugu un biotopu rīcības plānu izstrādi, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu Natura 2000 tīklā, pieredzi sugu un biotopu aizsardzības mērķu izstrādē, komunikāciju ar sabiedrību par Natura 2000 tīkla nozīmīgumu, kā arī dažādajiem interaktīvajiem GIS instrumentiem. Piedaloties izbraukuma demonstrācijā bija iespēja novērtēt ieviesto nacionālo Rīcības plānu trīs grifu sugu aizsardzībai, kā arī mobilo aplikāciju, kas radīta ekosistēmu pakalpojumu ziņošanai un novērtēšanai Natura 2000 teritorijās (https://gis-natura.gr), kā arī iepazīties ar tās izstrādi.

FOTO GALERIJA ŠEIT >>>

Meklēšana

Skip to content