LatViaNature šīs sezonas talkās “Daru labu dabai” pulcējis gandrīz 400 dalībniekus

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada vasarā Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature organizējis 11 talkas “Daru labu dabai” sešās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, pulcējot 393 dalībniekus – dabas ekspertus, aktīvos iedzīvotājus, uzņēmumu darbiniekus, skolēnus un studentus.  Talkas organizēja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.

Deviņas no talkām notika piecu invazīvo sugu ierobežošanai, kas izvirzītas kā LatViaNature prioritārās sugas – ošlapu kļava, krokainā roze, puķu sprigane, Kanādas zeltslotiņa, vārpainā korinte. Tām visām ir zinātniski pierādīta negatīva ietekme uz Latvijas dabas daudzveidību. Invazīvo sugu ierobežošanas talkas notika sešās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – dabas liegumā “Vecdaugava”, dabas parkā “Ragakāpa”, Gaujas, Ķemeru un Rāznas Nacionālajos parkos un aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”.

Divas talkas ar plašu dalībnieku loku tika organizētas biotopu atjaunošanai – Rāznas Nacionālajā parkā notika Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamas dzīvotnes – Narūtas upes straujteces – atjaunošanas talka un Ķemeru Nacionālajā parkā notika dabisko zālāju atjaunošanas talka – pasākums ekspertiem “Pļavas taisa rudenī”.

Lielākā daļa talku dalībnieku bija dažādu uzņēmumu darbinieki – 37%, arī aktīvie iedzīvotāji – 33%. Tāpat talkās piedalījās dabas eksperti, skolēni un studenti.

Sabiedrības iesaiste ir patiesi nozīmīga aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā. Cilvēki arvien vairāk sajūt atbildību par Latvijas dabu un, atbilstoši, vēlmi dot savu ieguldījumu. To LatViaNature projektā skaidri redzam – gadu no gada palielinās interese par talkām un to apmeklētība gan invazīvo sugu ierobežošanai, gan biotopu atjaunošanai. Īpašu uzmanību pievēršam, lai talkošanas pasākumā dabas eksperti skaidrotu veicamo darbu nepieciešamību un nozīmi dabai – lai talkām būtu uzsvars uz izglītojošo pusi un veidotos dziļāka izpratne par procesiem dabā. Tāpat redzam, ka arī korporatīvajā vidē pieaug interese par šādām talkām,” saka Ieva Saleniece, LIFE integrētā projekta LatViaNature vadītāja.

Meklēšana

Skip to content