LatViaNature un GrassLIFE projektu seminārs pulcē zālāju ekspertus

Print Friendly, PDF & Email
Divu LIFE programmas projektu (LIFE-IP LatViaNature un GrassLIFE) sadarbībā noorganizētais seminārs 5. un 6. augustā pulcēja vairāk kā 30 interesentu – zālāju biotopu ekspertus, apsaimniekotājus un citus, lai apmainītos pieredzē, apskatītu un diskutētu par zālāju biotopu atjaunošanas piemēriem. Latvijas Universitātes eksperti LatViaNature projekta ietvaros topošajām monitoringa vadlīnijām ekspertu domu apmaiņu un dalīšanos ar monitorēšanas pieredzi vērtē kā neatsveramu ieguvumu. Tāpat semināra laikā bija iespēja apmeklēt četras GrassLIFE projekta partneru saimniecības, kur notikuši vai turpinās zālāju biotopu ekoloģiskās atjaunošanas darbi, izmantojot gan Latvijai inovatīvas, gan jau zināmas metodes vai to kombināciju. Semināra dalībnieki vērtēja un apsprieda šo metožu sekmes un praktiskos aspektus.

5.augustā semināra dalībnieki pulcējās uz lekcijām un demonstrācijas vietām dabas saimniecībā “Bekas” aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kur saimnieks Viesturs Lārmanis iepazīstināja ar dažādiem zālāju apsaimniekošanas praktiskajiem aspektiem viņa saimniecībā. Šeit zālāji atrodas Gaujas ielokos un glabā senās, tradicionālās ainavas vērtības – parkveida zālājus un kadiķu audzes, sugām izcili bagātas pļavas un ganības. Gandrīz visi šīs saimniecības zālāji atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopiem. Zālāji tiek pakāpeniski atjaunoti, izmantojot noganīšanu, tai skaitā gūta pieredze ar dažādām liellopu šķirnēm. Lai panāktu dabiska zālāja veģetācijas attīstību, GrassLIFE projektā kādreiz artā atmatu zālājā izmantota uzaršanas metode, pēc tam šajā platībā izbarojot lopiem ar sugām bagāta sienu. Tādējādi tiek veicināta dabisko zālāju augu sugu izplatīšanās. Procesu rūpīgi dokumentē un monitoringu GrassLIFE projekta ietvaros veic Latvijas Universitātes asociētā profesore, arī LatViaNature projekta eksperte Dr. Solvita Rūsiņa. Arī apsaimniekošanas sekmju monitorings nebūt nav vienkārši saplānojams un ietver daudz grūti paredzamu aspektu, tai skaitā nākas saskarties ar novirzēm no plānotā un attiecīgi pielāgot arī ilggadīgos novērojumus. Taču monitorings ir ļoti svarīga ekoloģiskās atjaunošanas daļa – bez tās nav iespējams novērtēt, vai apsaimniekošana ir nesusi gaidīto rezultātu.

Semināra otrajā dienā LatViaNature projekta ekspertes Dr.S.Rūsiņas vadībā notika lekcija un diskusija par zālāju biotopu apsaimniekošanas monitoringa uzdevumiem un monitoringa dizaina izveidi. Kā atzina vairums semināra dalībnieku, tā bija reta iespēja padziļināti izzināt, apdomāt un pieredzējuši speciālistu lokā diskutēt par ļoti nozīmīgu ekosistēmu atjaunošanas sadaļu – monitoringu. LatViaNature projektā S.Rūsiņa jau ir sagatavojusi Latvijas apstākļiem piemērotas zālāju biotopu atjaunošanas sekmju novērtēšanas monitoringa metodikas pirmo versiju. Tā pēc semināra tiks papildināta un uzlabota, ņemot vērā diskusiju rezultātus un ekspertu sniegtos priekšlikumus.

Semināra divu dienu laikā eksperti apmeklēja un GrassLIFE ekspertu Baibas Strazdiņas un S. Rūsiņas vadībā iepazina arī projekta vietas dabas liegumā “Mugurves pļavas”, dabas parkā “Kuja” un dabas parkā “Daugavas ieleja”. Izmantotās metodes ietver pārāk auglīgas augsnes virskārtas noņemšanu un sugām bagāta siena izklāšanu, lai veicinātu augu sugu daudzveidības atjaunošanos, velēnas diskošanu un izlīdzināšanu, kā arī zvaguļu sēšanu. Semināra laikā tika demonstrēta arī sēklu vākšanas kombaina darbība “Beku” saimniecības pļavā.

Semināra beigās daudzi dalībnieki atzina, ka šis bijis nozīmīgs un ļoti vajadzīgs pasākums ne tikai jaunu zālāju biotopu atjaunošanas metožu iepazīšanai, bet arī profesionāļu pieredzes apmaiņai, lai gūtās atziņas izmantotu tālākā ekosistēmu atjaunošanas darbā. Dabas ekspertu pieredzes ir dažādas, un praktiski pielietojamas zināšanas var gūt vienīgi šādā ceļā – apmainoties pieredzē, apskatot īstenošanas vietas un diskutējot.

FOTO:

Eksperti ar lielu interesi apskatīja dabisko zālāju sēklu vākšanas kombainu

 

Zālāju sēklu kombains darbībā dabas saimniecībā “Bekas”

 

Līdz tālajām Gaujmalas pļavām palīdzēja nokļūt pļavu buss, ko pa grūti braucamiem ceļiem velk traktors

 

“Beku” saimnieks Viesturs Lārmanis stāsta par parkveida pļavu un ganību atjaunošanas pieredzi

 

Dr. Solvitas Rūsiņas lekcija par zālāju ekoloģiskās atjaunošanas sekmju novērtēšanas monitoringu pulcēja daudz interesentu un izraisīja aizraujošas diskusijas
Lai sagatavotu savu skatījumu par monitoringa dizainu konkrētā teritorijā, eksperti diskutēja nelielās grupās
Ekspertu diskusijas par iespējām izveidot reālistisku monitoringa dizainu Kujas dabas parka pļavās

 

Zālāju eksperti diskutē par zālāja atjaunošanas metodēm dabas parkā “Kuja”, kur izmantota diskošana un sugām bagāta siena izklāšana, kā arī nepieciešami risinājumi meliorācijai

 

Zālāju eksperti apskata zvaguļu piesēšanas vietu Skrīveru apkārtnē

Semināra foto: >>>

Meklēšana

Skip to content