LIFE IP LatViaNature partneru sadarbība sekmēs Latvijai nozīmīgu dabas aizsardzības jautājumu risināšanu

Print Friendly, PDF & Email
Partneru sanāksme
Partneru sanāksme
2021.gada 10.februārī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) sadarbības partneru pirmā tikšanās, kuras laikā vadības grupas pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām apsprieda plānotās projekta darbības, vienojās par sadarbības principiem un pauda gatavību kopīgi rast jaunas pieejas un metodes, lai pilnveidotu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sistēmu. LIFE-IP LatViaNature ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā. Sanāksmi tiešsaistē organizēja vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde.

Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece dabas aizsardzības jautājumos Alda Ozola.Viņa savā uzrunā uzsvēra projekta nozīmīgumu Latvijai un dabas aizsardzības sistēmas stiprināšanai, kā arī pozitīvi novērtēja plašo projekta īstenotāju loku, paužot cerību, ka partnerība un sadarbība būs tas spēks, kas palīdzēs atrast jaunas pieejas un metodes aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā 

A.Ozola norādīja, ka Eiropas Savienības (ES) vides politikas virzībā uz Zaļo kursu ir noteikti vairāki darbības virzieni un prioritātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. “Vides un dabas jautājumi ES ir kļuvuši svarīgāki, nekā jebkad iepriekš. Bioloģiskajai daudzveidībai samazinoties, cilvēce apdraud pati sevi: arī Covid-19 pandēmijas radītās krīzeviens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka cilvēks ir atstājis dabai ļoti maz vietas. Iedzīvotāju veselība un labklājība un visas tautsaimniecības veselīga pastāvēšana nav iespējama bez dabas vērtībām un ekosistēmu pakalpojumiem. Šo jautājumu nozīmīgums Eiropas augstāko lēmumu pieņēmēju vidū ir novērtēts, un tas ļauj pozitīvi raudzīties nākotnē, ka risinājumi tiks meklēti,” viņa teica.  

Uzrunas noslēgumā A.Ozola atzīmēja, ka LIFE Integrētais projekts dabas jomā – LatViaNature ir gaidīts un uzsākts laikā, kad galvenie dabas politikas plānošanas mērķi ir nosprausti un nepieciešami konkrēti risinājumi un pasākumi 

Par integrētā projekta vietu kopējā ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanā un dabas aizsardzības politikas kontekstā pastāstīja Ilona Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece. Viņa uzsvēra Integrētā projekta nozīmību Latvijas dabas politikas kontekstā un izcēla projektā īstenojamos uzdevumus, kas izriet no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam1Tāpat viņa atzīmēja, ka pirmais LatViaNature darba gads tiks veltīts, pārskatot un veicot revīziju esošajā dabas aizsardzības regulējumā. Paralēli LIFE Integrētā projekta ieviešanai ministrija kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi strādās pie ES nozīmes biotopu kartēšanas rezultātu analīzes, gatavojot priekšlikumus, kā vislabāk izmantot kartēšanas rezultātus un nosargāt mūsu dabas vērtības. ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija ir izvirzījusi jaunus, ambiciozus mērķus, līdz ar to mums visiem kopā jāveido skaidra un pamatota dabas aizsardzības sistēma, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses. Partnerība, kas izveidota LIFE Integrētā projekta īstenošanai, būs labs atbalsts dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai,” atzīmēja I.Mendziņa.   

Sanāksmē piedalījās projekta LIFE-IP LatViaNature īstenotāji: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Sadarbības partneri sniedza savu ieskatu projekta uzsākšanā un iepazīstināja ar ekspertu komandu, projektā veicamajiem uzdevumiem, kā arī jau uzsāktajiem darbiem. Partneri vienojās par sadarbības principiem, Projekta vadības grupas nolikumu, detalizēti izrunāja par projekta pirmajā periodā veicamajām aktivitātēmtermiņiem un plānotajiem rezultātiem, tehnisko un finanšu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu. 

Tāpat, partneri tika iepazīstināti ar Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas principiem projekta iepirkumos un projekta vadības atbalstam izveidoto Projekta ieviešanas rokasgrāmatu – ietvaru, kurā apkopoti galvenie projekta ieviešanas elementi un ar to saistītie administratīvie nosacījumiRokasgrāmata tiks aktualizēta un papildināta projekta gaitā.  

 

Plašāka informācija:
Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvalde
LIFE-IP LatViaNature 
Komunikācijas vadītāja
vita.krievina@daba.gov.lv
+371 29160721 

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content