LIFE-IP LatViaNature uzsāk invazīvo augu izskaušanu Daugavpilī

Print Friendly, PDF & Email
LIFE-IP LatViaNature uzsāk invazīvo augu izskaušanu Daugavpilī
2023. martā Dabas aizsardzības pārvaldes LatViaNature projekts sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību uzsāk invazīvo augu izskaušanu Daugavpilī. Pielietojot Latvijā jaunas, dabai draudzīgas, zinātniski pamatotas metodes, ierobežos invazīvo sugu – ošlapu kļavas un Kanādas zeltgalvītes – izplatību 28 ha platībā bijušo mazdārziņu teritorijās - Vaļņu un Daugavas ielas krustojuma rajonā un gar Daugavas krastu, kā arī Gajoka mikrorajonā. Darbi ļaus sakārtot pilsētvidi un novērst apdraudējumu dabas daudzveidībai.

Laikā no marta līdz novembrim Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu ekspertu vadībā šajās pilsētas daļās plānots veikt invazīvo ošlapu kļavu un citu ainaviski nevērtīgo krūmu izzāģēšanu, zemes virskārtas frēzēšanu, lai ierobežotu invazīvo augu augšanu, graudzāļu piesēšanu, teritoriju regulāru pļaušanu vai trimmerēšanu. Tāpat nelielā teritorijas daļā plānota ošlapas kļavas stumbru gredzenošana un nozāģēto koku celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Nākamajos gados notiks teritoriju labvēlīga stāvokļa uzturēšana. Darbi plānoti no 2023. līdz 2026. gadam, un tie ir saskaņoti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbildīgajām institūcijām.

Degradētās bijušo mazdārziņu teritorijas tiks atbrīvotas no bīstamajām sugām, izveidota parkveida ainava un sakārtota pilsētvide, padarot to pievilcīgāku un drošāku gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Vienlaikus tiks veikts pastāvīgs teritoriju monitorings un metožu efektivitātes izvērtējums, lai dabas eksperti gūtu zinātniskus secinājumus. Pieredze dažādu zinātniski pamatoto metožu izmantošanā ļaus sagatavot vadlīnijas invazīvo sugu izskaušanai Latvijas mērogā. Šīs teritorijas kalpos kā demonstrācijas vietas nozares profesionāļiem un ekspertiem.

Invazīvo sugu izplatība ir nozīmīga problēma Daugavpilī, līdzīgi kā visā Latvijā. Invazīvās svešzemju sugas ir Latvijas dabai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas strauji vairojas un agresīvi izplatās, izkonkurē vietējās sugas un apdraud dabas daudzveidību, izmaina ekosistēmas, rada ekonomiskus zaudējumus un, atsevišķas sugas, arī kaitējumu cilvēka veselībai. Ošlapu kļava un Kanādas zeltgalvīte ir vienas no izplatītākajām invazīvajām sugām Latvijā ar zinātniski pierādītu negatīvu ietekmi.

Invazīvo sugu izskaušanas darbi Daugavpilī tiek veikti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā, ES līdzfinansētā projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Tā viens no mērķiem ir izstrādāt efektīvu, daudzfunkcionālu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu valstī. Daugavpils valstspilsētas teritorijas ir daļa no Latvijā līdz šim plašākās invazīvo sugu ierobežošanas metožu testēšanas programmas, kurā ietvertas 13 pilotteritorijas visā Latvijā – vairāk nekā 100 ha platībā.

Projekts LIFE-IP LatViaNature – “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content