Noskaidros sabiedrības attieksmi un izpratni par dabas aizsardzību Latvijā

Print Friendly, PDF & Email
Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi, zināšanas un izpratni par dabas aizsardzības jautājumiem Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvaldes) vairāku mēnešu garumā veiks plašu iedzīvotāju aptauju.

Aptauja norisināsies LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros un tās norisi, rezultātu apkopošanu un analīzi nodrošinās viens no projekta partneriem – Vidzemes augstskola.

Pārvalde aicina ikvienu Latvijas iedzīvotājs atlicināt laiku, lai paustu viedokli par savām attiecībām ar dabu, dabas daudzveidības saglabāšanu, kā arī attieksmi pret dabas aizsardzību un cilvēka un dabas mijiedarbību.

 “Dabas aizsardzības pārvaldes pamatuzdevums ir saglabāt mūsu visu kopējās dabas vērtības, tādēļ sabiedrības viedokļa apzināšana ir mērķtiecīgs pasākums dabas izglītības un kopējas izpratnes veidošanā, kas ir būtiska gan projekta mērķu sasniegšanai, gan visas dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai.  Svarīgi, lai katrs Latvijas iedzīvotājs apzinās, ka daba ir mums līdzās, tās aizsardzība ir klātesoša mūsu ikdienas darbos un attieksmē, un katrs no mums ar savu rīcību var dot pienesumu dabas vērtību saglabāšanu,” pauž  Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns un aicina ikvienu veltīt 20 minūtes, lai pētnieki aptaujā varētu iegūt visaptverošus datus.

Piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga. Ikviens, kas aizpildīs anketu, būs sniedzis savu personīgo ieguldījumu dabas aizsardzības politikas, dabas izglītības un dabas vērtību apsaimniekošanas pilnveidē. Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 20 minūtes, tā pieejama tiešsaistē https://bit.ly/dabas-aizsardzība.

No 1. jūlija līdz 31. augustam anketu varēs aizpildīt tiešsaistē, bet no 1. septembra līdz 23. decembrim aptauja tiks turpināta gan tiešsaistē, gan aizpildot anketas klātienē, lai mērķtiecīgi sasniegtu nepieciešamo mērķauditoriju. Aptaujas dati tiks apkopoti līdz 2022.gada aprīlim, datu publicēšana plānota maijā.

Projektā būtisks uzsvars likts uz ieinteresētu pušu iesaisti un dažādu viedokļu pārstāvniecību. Tas paredz plašas iespējas līdzdarboties visā projekta laikā un piedalīšanās sabiedrības aptaujā ir viena no iedzīvotāju iesaistes iespējām, ko piedāvā vērienīgais LIFE Integrētais projekts.

Projekta gaitā sabiedrības viedokļa apzināšanu paredzēts veikt trīs reizes – projekta sākumā, vidusposmā un beigās – pēc astoņiem gadiem. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanā iegūtie rezultāti tiks nodoti tālāk valsts dabas aizsardzības politikas veidotājiem un izmantoti, lai efektīvāk plānotu un rīkotos dabas vērtību saglabāšanā, tostarp apsaimniekošanā un sabiedrības izglītošanā.

Vidzemes Augstskola, kas veic šo aptauju un ir LIFE Integrētā projekta LatViaNature partneris, ir uzkrājusi pieredzi, vairāk nekā 10 gadus veicot aptaujas gan Valsts pētījumu programmu projektos un starptautiskos projektos, gan veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas Latvijā. Vairāku aptauju mērķis bijis noskaidrot sabiedrības viedokli par atpūtas un ceļošanas izvēlēm, paradumiem  nacionālajos parkos un citās aizsargājamās dabas teritorijās, ka arī Latvijā kopumā.

Plašāka informācija:

Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
+371 29160721
vita.krievina@daba.gov.lv
Latvianature.daba.gov.lv

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content