Pagarina pieteikšanās termiņu meža apsaimniekošanas demonstrāciju teritoriju izveidei 

Print Friendly, PDF & Email
Smuks mežs
LIFE Integrētā projekta LatViaNature komanda ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei un aicina meža īpašniekus pieteikt savus īpašumus līdz 2021.gada 19.jūnijam tiešsaistes formā: http://bit.ly/pieteikums-demo. Demonstrāciju teritoriju izveides mērķis ir sekmēt labās prakses un zināšanu pārnesi mežsaimniecībā.

Sadarbībā ar meža īpašniekiem plānots izveidot piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas, kuras līdz 2028. gadam kalpos kā izglītības un pieredžu apmaiņas platforma.  Dabai draudzīgas mežsaimniecības prakses demonstrējumi notiks, respektējot meža īpašnieka īstenoto meža apsaimniekošanas praksi, kā arī ņemot vērā gan dažādus meža augšanas apstākļus, gan sugu un vecuma ziņā atšķirīgas audzes.  

“Meža īpašniekiem šī ir tieša iespēja līdzdarboties labas meža apsaimniekošanas prakses attīstībā Latvijā un gūt jaunas zināšanas, pieredzes, kā arī atbalstu teritorijas iekārtošanā demonstrējumu un izglītības pasākumu veikšanai. Mēs ticam, ka demonstrējumi dabā arī ļaus savstarpēji labāk izprast privāto meža īpašnieku dažādās vajadzības un iespējas, kā arī rast vērtīgus risinājumus meža atbildīgā apsaimniekošanā”, pauž Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Demonstrējumu teritorijās notiekošo apmācību teorētiskās nodarbības nodrošinās projekta eksperti vai projekta partneru pieaicināti meža apsaimniekošanas vai bioloģiskās daudzveidības speciālisti, savukārt mežā praktiskās nodarbībās savu saimniekošanas praksi izklāstīs demonstrējumu teritorijas īpašnieks vai īpašuma apsaimniekotājs. Pasaules Dabas Fonds un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs nodrošinās demonstrējumu teritorijās notiekošo pasākumu plānošanu, organizēšanu un koordināciju, kā arī sniegs atbalstu demonstrējumu teritorijas iekārtojumam.  

Lai nodrošinātu maksimāli daudzveidīgu un noderīgu zināšanu pārneses platformu, demonstrējumu teritorijas plānots izveidot dažādos Latvijas novados, gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām, dažādas platības meža īpašumos.  

Pieteikumus izvērtēs LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra, Pasaules dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, pamatojoties uz demonstrējumu teritoriju izvēles kritērijiem: 

  • meža teritoriju, bioloģiski augstvērtīgu mežu klātbūtnes, demonstrējumu objektu izveides iespēju novērtējums, 
  • infrastruktūras pieejamība demonstrējumu teritorijas darbības nodrošinājumam, 
  • teritorijas īpašnieka iesaistes iespējas demonstrējumu objektu izveides un dažādu auditoriju izglītības procesā, 
  • demonstrējumu teritorijas novietojums.  

Detalizētāki vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

Sākotnēji izvērtēšana norisināsies, balstoties uz pieteikuma formā norādīto informāciju, kam sekos projekta pārstāvju apmeklējums uz konkrēto meža īpašumu. Projekta pārstāvji sazināsies ar visiem pieteikumu iesniedzējiem. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) tika uzsākts 2020.gadā un tā mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. Viens no projekta uzdevumiem ir veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto mežu īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.  

Papildu informācijai par pieteikšanos meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei lūdzam sazināties ar Madaru Černuho, epasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, mob.tel.:26822003. 

 

Plašāka informācija:
Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature 
Komunikācijas vadītāja
+371 29160721
vita.krievina@daba.gov.lv
Latvianature.daba.gov.lv  

       

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

 

Meklēšana

Skip to content