Pārvalde uzsāk sadarbību ar AS “Latvijas Valsts Meži” dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā daudzgadu projektā LIFE-IP LatViaNature

Print Friendly, PDF & Email
Līgumu paraksta AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks. Foto: LVM 
Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar AS “Latvijas Valsts Meži” par partnerību, lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*).

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām Natura2000 teritorijām Latvijā. Cieša sadarbība projektā ar spēcīgiem un pieredzes bagātiem partneriem ļaus īstenot zinātnē un praktiskajā pieredzē balstītu pieeju dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, īpaši bioloģiskās daudzveidības sektorāun veicinās aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanos ilgtermiņā.  

Attēlā: Līgumu paraksta Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. 

Kopā ar citiem projekta partneriem LVM iesaistīsies biotopu aizsardzības mērķu noteikšanā, praktiski izmēģinās un demonstrēs mežu biotopu apsaimniekošanas metodes vismaz 100 hektāru platībā, tādējādi sekmējot bioloģisko daudzveidību no traucējumiem atkarīgos aizsargājamos mežu biotopos. Tāpat, partneris izstrādās attālās izpētes metodi meža biotopu stāvokļa novērtēšanā, dalīsies ar pieredzi ainavekoloģiskās plānošanas iespēju pielietošanā Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzības plānošanā, kā arī piedalīsies invazīvo sugu izplatības ierobežošanas un izskaušanas metožu demonstrēšanā pilotteritorijās.  

LIFE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu LatvijāProjekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmutādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli LatvijāProjektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNaturetiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valstsreģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNatureīstenotāju redzējumuEiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumuizpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content