Pārvalde uzsāk sadarbību ar DU un LLKC integrētā projekta LIFE-IP LatViaNature īstenošanā 

Print Friendly, PDF & Email
Dabas aizsardzības pārvalde ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, īstenojot LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature*).

Partnerība projektā veicinās kvalitatīvu, zināšanās balstītu izpēti un  sabiedrības – īpaši privāto zemju īpašnieku – iesaistīšanu. Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas.

Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Lauku konsultāciju centra sadarbībā kopīgais uzdevums būs izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu, vienlaikus īstenojot arī citas sugu un biotopu aizsardzības, kā arī privāto zemju īpašnieku informēšanas un atbalsta aktivitātes. 

Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta laboratorijas ir aprīkotas ar mūsdienīgām pētniecības iekārtām, kas īpaši piemērotas bioloģiskās daudzveidības izpētei. Pieejamais aprīkojums un cilvēkresursi nodrošina abinieku, rāpuļu un bezmugurkaulnieku faunas vispusīgu ekspertīzi, kas būs nozīmīgs ieguldījums Eiropas Savienības nozīmes sugu aizsardzības mērķu noteikšanā. Projekta ietvaros universitāte veiks zinātnisku novērtējumu par Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām un palīdzēs noteikt, kuras sugas ierobežojamas vai izskaužamas prioritāri un kuras iekļaujamas Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Tāpat Daugavpils Universitāte palīdzēs izvēlēties pilotteritorijas un invazīvo sugu ierobežošanas metodes, kā arī piedalīsies paveiktā efektivitātes novērtēšanā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram ir būtiska loma projekta sasaistē ar sabiedrību. LLKC iesaistīsies ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanā privātajās zemēs, sniedzot ilgtspējīgus meža izmantošanas piemērus, sagatavojot apmācību programmu un nodrošinot demonstrējumu vietas ar nepieciešamo aprīkojumu. Tāpat LLKC piedalīsies uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrādē ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai, nodrošinot ekspertu atbalstu zālāju produktu marķējuma izstrādē un lauksaimnieku apmācībā. Plānots, ka projekta laikā LLKC apmācīs savus darbiniekus – augkopības un mežsaimniecības konsultantus, lai turpmāk, strādājot ar privāto zemju īpašniekiem, viņi varētu prasmīgi konsultēt par dabai draudzīgu mežu un zālāju apsaimniekošanu, kā arī par invazīvo sugu izplatības ierobežošanu. 

Tāpat Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi organizēs mazo grantu programmu zemes īpašniekiem. Šī programma paredzēta vietējo iniciatīvu veicināšanai un atbalstam, lai izskaustu vai ierobežotu invazīvo sugu izplatību. Līdz ar konsultācijām un finansējumu praktiskai invazīvo sugu ierobežošanai, grantu programma atbalstīs arī inovatīvu un rentablu metožu testēšanu, meklējot efektīvākās pieejas. 

Projektu LIFE-IP LatViaNature līdz 2028.gadam īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

*LIFE-IP LatViaNature jeb “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses. 

 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content