Pārvalde uzsāk sadarbību ar Pasaules Dabas Fondu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā daudzgadu projektā LIFE-IP LatViaNature

Print Friendly, PDF & Email
Attēlā: Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis elektroniski paraksta LIFE IP LatViaNature līgumu
Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Pasaules Dabas Fondu par partnerību, lai īstenotu LIFE Integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas. Pasaules Dabas Fonds projekta ietvaros veicinās mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, demonstrējot praktiskus piemērus privātās zemēs. 

ES nozīmes aizsargājamie meži ir viena no projektā izvēlētajām pilottēmām, un Pasaules Dabas Fondam ir ilgstoša pieredze dabai draudzīgu mežsaimniecības metožu demonstrēšanas teritoriju izveidētādējādi sekmējot nenoplicinošas meža apsaimniekošanas attīstīšanu Latvijā. Pasaules Dabas Fonds projektā piedalās, lai veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu privātās zemēs un koordinētu pasākumus mežsaimniecības jautājumos iesaistīto organizāciju, ekspertu un privāto zemes īpašnieku kapacitātes celšanai.  

Projekta laikā Pasaules Dabas Fonds strādās pie meža apsaimniekošanas demonstrējumu vietu tīkla paplašināšanas. Vietas demonstrējumu teritorijām tiks izvēlētas pēc kritērijiem, ko izstrādās sadarbībā ar citiem projekta partneriemTāpat, šīs teritorijas kalpos kā izglītības, pieredžu apmaiņas un diskusiju platforma ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstībai privātās zemēs. Savukārt, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Pasaules Dabas Fonds attīstīs brīvprātīgo darbu dažādu biotopu apsaimniekošanā, kas, savukārt, nodrošinās arī zināšanu pilnveidi par bioloģisko daudzveidību, pasākumiem tās uzturēšanā un procesiem dabā. 

Projektu LIFE-IP LatViaNature īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Plašāka informācija:
Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvalde
LIFE-IP LatViaNature 
Komunikācijas vadītāja
vita.krievina@daba.gov.lv
+371 29160721 

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content