Projekta LIFE IP LatViaNature ietvaros Latvijas Dabas fonds izstrādās pļavas produktu zīmolu

Print Friendly, PDF & Email
Attēlā: Latvijas Dabas fonda valdes loceklis Ģirts Strazdiņš
Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Dabas Fondu (LDF), lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas, un Latvijas Dabas fonda uzdevums būs izveidot zīmolu produktiem, kuri nāk no dabiskajām pļavām. 

Latvijas Dabas fonda darbs projektā būs saistīts ar tēmu “ES nozīmes aizsargājamie zālāji”. Zālāju biotopi ir Eiropas Savienības un Latvijas apdraudētāko dzīvotņu sarakstā, un, lai tos saglabātu, nepieciešama gan zālāju atjaunošana, gan to saudzīga un ilgtspējīga apsaimniekošana. Dabiskie zālāji ir nozīmīga ekosistēmas daļa – tie kalpo kā mājvieta kultūraugu apputeksnētājiem, regulē ūdens līmeni un mikroklimatu, nodrošina oglekļa piesaisti un augsnes bioloģisko daudzveidību. Būtiski, ka tā ir ar cilvēka darbību cieši saistīta dzīvotne, un mūsu klimatiskajā zonā tieši atkarīga no cilvēka saimniekošanas. Tāpēc ir svarīgi, lai zālāji būtu sabalansētas un ilgtspējīgas saimniekošanas sastāvdaļa, un viens no veidiem kā to panākt ir atbalstot tādu saimniekošanu, kas veicina dabas saglabāšanos laukos.  

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns

“Lai mudinātu cilvēkus turpināt dabai draudzīgi apsaimniekot bioloģiski vērtīgos zālājus, mūsu kopējais uzdevums ir veicināt ieinteresēto pušu, sevišķi privāto zemju īpašnieku iesaisti un izpratnes veidošanu par dabas daudzveidības nozīmi. Mācīties un mācīt dabas vērtībām bagātu pļavu redzēt arī kā vietu, kur pašam saimniekam ir prieks nākt un citiem rādīt, – kas ir viņa godslepnums un savu sakņu apzināšanās. Ceļi, lai to sasniegtu un panāktu, ir daudz un dažādi. Mums visiem ir jāstrādā pie iesaistes instrumentiem ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai, lai tie būtu noderīgi un sniegtu gandarījumu zemes īpašniekiem, kas jau iesaistās vai arī apsver atbalstīt dabas vērtību saglabāšanu nākotnē. Es ticu un ceru, ka Integrētais projekts veicinās jaunus meklējumus un atradumus aktuālu dabas saglabāšanas jautājumu risināšanā,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. 

 

Tāpēc, sākot ar 2023. gadu, Latvijas Dabas fonds LIFE-IP LatViaNature ietvaros uzsāks darbu pie dabisko pļavu produktu zīmola izstrādes. Šis zīmols būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapušiapsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Projekta ietvaros notiks gan izpēte, gan zīmola izstrādegan pasākumi tā iedzīvināšanai patērētāju un ražotāju vidē. Kā norāda projekta vadītāja Latvijas Dabas fondā Inga Račinska “Latvijā jau sen nepieciešams šāds zīmols, kas izceltu un slavinātu tos ražotājus un preces, kas palīdz saglabāties dabas daudzveidībai mūsu pļavās – jo zālājiem, lai tie pastāvētu, ir nepieciešama apsaimniekošana – pļaujot vai noganot. Dabai vērtīgākās un skaistākās pļavas ne vienmēr ir no ekonomiskā viedokļa tās ražīgākās, un tāpēc esam apņēmības pilni ar šī zīmola palīdzību izcelt un novērtēt to milzīgo darbu, ko zemnieki veic, apsaimniekojot dabiskās pļavas Latvijā”.  Zīmola izveide paredzēta 2023.-2024. gadā.  

Projektu LIFE-IP LatViaNature īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

 

 

Meklēšana

Skip to content