Sekmīgai dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei uzraudzīs plānoto pasākumu sociālekonomisko ietekmi 

Print Friendly, PDF & Email
Sekmīgai dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai būtiski ir pētīt un analizēt ieplānoto pasākumu sociālekonomisko ietekmi. Lai to nodrošinātu, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) īstenotajā projektā “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature), Pārvalde noslēgusi vienošanos ar Vidzemes Augstskolu. 

Šāds sociālekonomiskās ietekmes monitorings dos iespēju parādīt un vērtēt projekta aktivitāšu ietekmi, panākumus, priekšrocības un arī trūkumus sociāli ekonomiskās kategorijās. Vidzemes Augstskolai, kura ir viens no partneriem projektā “LIFE LatViaNature” ir plaša pieredze dabas aizsargājamo teritoriju izpētē, komunikācijas zinātnē un pētījumu dizainā, un tā ir viena no četrām projekta partnerībā iesaistītajām zinātniskajām institūcijām. 

Vieta attēlam: gatis-krumins_ViA_3-12-2020 

Attēlā: Līgumu paraksta Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. 

Noslēgtā vienošanās paredz, ka Vidzemes Augstskolas pētnieki novērtēs projektā veiktās aktivitātes, to ietekmi uz dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, projektā iesaistītajām pusēm, kā arī sabiedrības izpratnes un zināšanu maiņu astoņu gadu laikā. Ietekmes novērtēšanai  plānots arī izstrādāt metodoloģiju, kas nākotnē būs piemērojama ne tikai šim, bet arī citiem LIFE projektiem.

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts jau iepriekš sadarbojies ar Pārvaldi, pētot apmeklētāju plūsmas dabas teritorijās, tūristu vajadzības un motivāciju, apmeklējot aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī  veicot sociāli ekonomisko monitoringu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Sadarbība “LIFE LatViaNature” ietvaros dos iespēju paplašināt pētījuma mērogus un iesaistīt arī studējošos, gan apspriežot izlases veidošanu aptaujām, gan ievācot datus.  

Projekta “LIFE-IP LatViaNature” mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, un to plānots panākt, ieviešot Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. 
Projektu īstenos  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu   “LIFE-IP LatViaNature” tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.  

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa 

Dabas aizsardzības pārvalde 

LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja 

vita.krievina@daba.gov.lv 

+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content