Testēs Latvijā jaunus sadarbības modeļus bioloģiskās daudzveidības veicināšanai privātajos zālājos un mežos

Print Friendly, PDF & Email

Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature uzsācis Latvijā jaunu brīvprātīgas sadarbības modeļu testēšanu ar privāto zemju īpašniekiem – līgumiskās attiecībās balstītu dabas vērtību saglabāšanas pieeju. Izveidotas divas pilotprogrammas – “Ziedu pļavas” un “Dzīvais mežs” – bioloģiskās daudzveidības veicināšanai privātajos ilggadīgajos zālājos un mežos ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, kuru īpašnieki brīvprātīgi apņēmušies savos īpašumos uzlabot bioloģisko daudzveidību. Jauno sadarbības modeļu testēšana notiks 140 saimniecībās visā Latvijā, pārsniedzot 1 000 hektārus privāto zālāju un mežu teritorijas. Ar saimniecībām noslēgti sadarbības līgumi par dalību četru gadu pilotprogrammās, paredzot ne tikai dabas ekspertu individuālas konsultācijas, bet arī finansiālo atbalstu, kas piesaistīts sasniegtajiem rezultātiem dabas vērtību saglabāšanā.  

Jauno sadarbības modeļu pārbaude pilotprogrammās ļaus sagatavot priekšlikumus motivējošo mehānismu pilnveidei valsts līmenī privāto zemes īpašnieku efektīvākai iesaistei dabas vērtību saglabāšanā. 

“Pētījumi liecina, ka ievērojama daļa zālāju un mežu īpašnieku labprāt vairāk uzmanības pievērstu dabas vērtību saglabāšanai savos īpašumos, ja tam būtu pieejams konsultatīvs un finansiāls atbalsts. Arī praksē novērojām, ka zemes īpašniekiem ir liela interese par dabas vērtību saglabāšanu savā zemē – zālāju pilotprogrammā saņemto pieteikumu bija gandrīz četras reizes vairāk, nekā varējām uzņemt, bet mežu programmā – divreiz vairāk. Tas apliecina, ka zemes īpašnieku iniciatīvā balstītas dabas saglabāšanas programmas Latvijā ir pieprasītas un tās ir vēl viens veids, kā veicināt Latvijas dabas vērtību saglabāšanu. Turklāt šī ir iespēja pārbaudīt vēl kādu inovāciju – atbalsta maksājumu tiešu sasaisti ar sasniegtajiem rezultātiem bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā,” saka LatViaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis.

Programmās kopējais pieejamais finansējums ir 849  tūkstoši eiro (405 tūkstoši eiro zālājiem un 444 tūkstoši eiro mežiem). Dalība tajās ir brīvprātīga, uz līguma pamata no 2023. līdz 2027. gadam. Uzņemšana programmās tika izziņota 2022. gada rudenī, no pieteiktajām saimniecībām pēc noteiktiem kritērijiem atlasītas programmām atbilstošās, ar ko šogad noslēgti līgumi un uzņemšana programmās noslēgusies.

“Ziedu pļavas” programmā atbalsta maksājumi atkarīgi no sasniegtā rezultāta 

“Ziedu pļavas” programmas mērķis ir palīdzēt īpašniekiem, kuru apsaimniekošanā ir ilggadīgi zālāji ar dabiskošanās pazīmēm, sasniegt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu līmeni, proti, bioloģiski vērtīgu zālāju kvalitāti, lai tie nākotnē varētu saņemt pastāvīgu atbalstu dabas vērtību saglabāšanai. Programmā uzņemtas 70 saimniecības no visas Latvijas ar kopējo platību 675 hektāri.

Šajā programmā tiek testēta Latvijā inovatīva pieeja atbalsta maksājumiem, kur atbalsta apmēru  (87-203 eiro par hektāru gadā) nosaka pēc sasniegtā rezultāta – jo lielāka bioloģiskā daudzveidība sasniegta, jo būtiskāks finansiālais atbalsts.

Programmas dalībnieki piedalās apmācībās par bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un tās novērtēšanu, saņem sertificēta zālāju eksperta konsultācijas un individuāli izstrādātus zālāju apsaimniekošanas plānus. Zālāja struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu sugu sastopamību novērtē ikgadējā ekspertu un pašu zemes īpašnieku veiktā monitoringā.

“Dzīvais mežs” – programma bioloģiski vērtīgu mežu saglabāšanai un veidošanai  

Programmā “Dzīvais mežs” uzņemti 70 meža īpašumi no visas Latvijas ar kopējo platību 349 hektāri. Programmā ir trīs apakšprogrammas: “Biotopu saglabāšana”, kas vērsta uz bioloģiski vērtīgāko mežaudžu saglabāšanu, “Biotopu veidošana” – apakšprogramma dabas daudzveidības mērķtiecīgai palielināšanai mežā, kā arī “Dabai draudzīga mežsaimniecība”, kas tiecas uz mežsaimniecības un dabas vērtību saglabāšanas interešu līdzsvarošanu.

“Dzīvais mežs” pirmo reizi Latvijā ievieš līgumiskās attiecībās balstītu dabas vērtību saglabāšanas pieeju. Programmā piedalās mežu īpašnieki, kuru meži neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, bet kuri savos mežos apņemas ievērot būtiski augstāku dabas daudzveidības saglabāšanas standartu, nekā to paredz normatīvie akti.

Programmā mežu īpašniekiem tiek sniegts konsultatīvs un nodrošināts individuāli aprēķināts, ekspertu izstrādātā metodikā balstīts finansiāls atbalsts. Tāpat mežu īpašniekiem tiek organizēti apmācību semināri par dabas daudzveidības veicināšanu, nodrošinātas sertificēta mežu eksperta konsultācijas un individuāli izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību mežā.

Par programmu izstrādi 

LatViaNature programmas “Ziedu pļavas” un “Dzīvais mežs” izstrādātas, izpētot citu valstu motivējošos mehānismus bioloģiskās daudzveidības veicināšanai privātajās zemēs, kā arī sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, veicot mežu un zālāju īpašnieku viedokļu pētījumus par bioloģiskās daudzveidības veicināšanas iespējām un vēlmi to darīt savos īpašumos, kā arī nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Abas pilotprogrammas koordinē Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LIFE-IP LatViaNature. Programmu izstrādē piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un tā Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola un Pasaules Dabas Fonds.

Par LIFE-IP LatViaNature 

Pilotprogrammas tiek ieviestas Dabas aizsardzības pārvaldes vadītā Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE-IP LatViaNature  “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. Vairāk: LatViaNature.daba.gov.lv

Plašāka informācija:

Anda Zakenfelde,
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
Tālr.: +371 26539348
E-pasts: anda.zakenfelde@daba.gov.lv

 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

Meklēšana

Skip to content