Uzsāk zālāju apzināšanu dalībai atbalsta programmā “Ziedu pļavas”

Print Friendly, PDF & Email
Ziedu pļavas, zālāju pilotprogramma
Dabas aizsardzības pārvalde aicina zālāju īpašniekus līdz 30. jūnijam pieteikt ilggadīgos zālājus sākotnējai novērtēšanai dalībai bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas atbalsta programmā “Ziedu pļavas”. Zālāju atbalsta pilotprogrammas “Ziedu pļavas” (turpmāk – Programma) mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību ilggadīgajos zālājos, tiecoties pakāpeniski sasniegt ES nozīmes zālāju biotopu kvalitāti. Tā ir izveidota projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Zālāju saimnieki, kuri vēlas uzlabot zālāja bioloģisko daudzveidību, aicināti līdz 2022.gada 30.jūnijam pieteikt savu zālājus novērtēšanai, vai tie atbilst Programmas mērķiem un nosacījumiem. Pieteikumi aizpildāmi tiešsaistes formā: https://www.daba.gov.lv/lv/form/pieteikums-zalaja-novertesanai

Pieteikt var tādus zālājus (pļavas, ganības), kas atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un līdz šim nav atzīti par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopiem, kā arī to platība nav mazāka par 0,1 hektāru.

Programma veidota, orientējoties uz sasniegto rezultātu – finansiālā atbalsta apmērs būs atkarīgs no zālāja struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu skaita un daudzuma. Programmas ietvaros zemes īpašniekiem būs iespēja saņemt zālāju biotopu eksperta konsultācijas, palīdzot izvēlēties atbilstošākos zālāja apsaimniekošanas pasākumus.

Programmā plānots uzņemt ilggadīgos zālājus vismaz 675 ha platībā. Atbalstam pieejamais kopējais finansējums – 400 000 euro. Programma norisināsies no 2023. līdz 2026. gadam.

Latvijā bioloģiski vērtīgo zālāju palicis mazāk par 1% no valsts teritorijas. Svarīgi ne tikai saglabāt esošās dabiskās pļavas un ganības, bet veicināt arī pārējo ilggadīgo zālāju dabiskošanos.

Programmu projekta LIFE-IP LatViaNature partnerībā izstrādājusi Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Latvijas Universitāte.

Detalizēta informācija par Programmas norisi, dalību un kritērijiem pieejama projekta mājaslapā: https://latvianature.daba.gov.lv/ziedu-plavas/

Meklēšana

Skip to content